Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012653
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 4 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiirehtii tyhjänä olevan Pirkkolan jäähallin purkamista, jotta aiheettomien vuokrakulujen rasituksesta päästään pikaisesti eroon.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava controller Kalle Kujala.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että vuokrasopimus kaupunki- ja ympäristötoimialan kanssa Pirkkolan jäähallista puretaan.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiirehtii tyhjänä olevan Pirkkolan jäähallin purkamista, jotta aiheettomien vuokrakulujen rasituksesta päästään pikaisesti eroon.

Kannattaja: Niilo Toivonen

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2021. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 28.8.2018 hyväksymä vuoden 2019 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin talousarviokäsittelyssä päätetyt muutokset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi 18.12.2018 kokouksessaan siten, että Pirkkolan jäähallin sulkemisen aiheuttamat budjettivaikutukset voidaan ottaa kaikilta osin huomioon. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on uudelleen kohdentanut tässä esityksessä liikunta-avustuksiin 200 000 euroa.

(1 000 e) TAE2019 Ltk 28.8. muutos TA2019  Kvsto 28.11.  TB2019
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; tulot 29 385 0 29 385 31 472
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; menot 210 070 3 881 213 951 216 038
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; toimintakate -180 685 -3 881 -184 566 -184 566
         
4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset 24 484 -1 513 22 971 22 971
4 10 03 Liikunnan laitosavustukset 14 070 0 14 070 14 070
         
80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan investoinnit 5 856 0 7 106 7 106

 

Kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 11.12. ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 12.12.2018.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.12.2018 § 230

11.12.2018 Ehdotuksen mukaan

11.12.2018 Ehdotuksen mukaan

11.12.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi