Toivomusponsi, kaikkien toimialojen henkilöstön yhtäläisten mahdollisuuksien turvaaminen tulospalkkioiden saavuttamiseksi

HEL 2018-012662
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 827 §

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi kaikkien toimialojen henkilöstön yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamisesta tulospalkkioiden saavuttamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tulospalkkiojärjestelmä on osa kaupungin henkilöstön kertaluonteisen palkitsemisen kokonaisuutta. Muita kertaluonteisen palkitsemisen muotoja ovat kertapalkkiot ja ideapalkkiot.

Tulospalkkiojärjestelmän (jatkossa myös: tupa) tavoitteena on tukea kaupunkistrategian tavoitteiden ja muiden keskeisten tulostavoitteiden saavuttamista palkitsemalla henkilöstöä tuloksellisesta toiminnasta eli tuottavuuden, vaikuttavuuden ja palvelukyvyn kasvattamisesta. Tarkoituksena on kannustaa toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tupa-järjestelmällä tavoitellaan myös työntekijöiden motivointia ja sitouttamista organisaatioon.

Nykyisten tulospalkkiojärjestelmän periaatteiden mukaan järjestelmän rahoitusperiaatteet ovat kaikille toimialoille samat. Järjestelmä on omarahoitteinen eikä siihen varata talousarvioissa erillistä määrärahaa. Toimialoilla tupaan voidaan käyttää enintään 4 % toteutuneen säännöllisen työajan palkkasummasta eikä sen maksaminen oikeuta ylittämään talousarviota. Palkkioiden maksamisen edellytykset vaihtelevat vuosittain johtuen taloudellisista edellytyksistä ja tavoitteiden saavuttamisen tasosta. Nettobudjetoidun toimialan/palvelukokonaisuuden tulospalkkio rahoitetaan talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksestä.

Kaupungin liikelaitokset rahoittavat tupan maksamisen koko liikelaitoksen hyväksytyn tulosbudjetin liikeylijäämätavoitteen ylityksestä. Tupaan voidaan käyttää enintään neljä prosenttia liikelaitoksen toteutuneesta vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

Toimialoilla ja liikelaitoksissa käytetään myös muuta kertaluonteista palkitsemista. Kertapalkkioiden maksamiseen on varauduttu vuosien 2019 ja 2020 tulosbudjeteissa, joissa on varattu 1 % palkkasummasta tätä varten.

Tulospalkkioiden maksaminen on omarahoitteista ja perustuu joko säästöön tai liikeylijäämän tavoitteen ylitykseen. On tunnistettu, että tulospalkkioiden rahoitukseen liittyy haasteita. Toimialoilla voi vuoden aikana tulla esimerkiksi äkillisiä muutoksia toimintaympäristössä, joihin ei ole voitu varautua budjetissa. Tulospalkkiojärjestelmän toimivuutta tullaan jatkossa tästä syystä tarkastelemaan osana kaupungin palkitsemisen kokonaisuutta ja sen kehittämistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että on tärkeää luoda monipuolinen ja kannustava palkitseminen valikko, joka kohtelee henkilöstöä yhdenvertaisesti, ottaa huomioon strategiatavoitteiden saavuttamisen sekä tiimien ja yksilöiden tavoitteiden saavuttamisen.

Sulje

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 801

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto@hel.fi