Toivomusponsi, samapalkkaisuustavoite ja sen sisällyttäminen palkkakehitysohjelmaan

HEL 2018-012679
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 789 §

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Katju Aro) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus edellytti kehittämään vaativuusarviointeja ja palkkakartoituksia siten, että pystytään arvioimaan samapalkkaisuuden toteutumista myös eri alojen ja eri sopimusten välillä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:

"Kaupunginhallitus edellyttää kehittämään vaativuusarviointeja ja palkkakartoituksia siten, että pystytään arvioimaan samapalkkaisuuden toteutumista myös eri alojen ja eri sopimusten välillä."

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Wille Rydman

Ei-äänet: 12
Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Mika Raatikainen, Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12 (2 tyhjää).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisäys päätökseen: Kaupunginhallitus edellyttää kehittämään vaativuusarviointeja ja palkkakartoituksia siten, että pystytään arvioimaan samapalkkaisuuden toteutumista myös eri alojen ja eri sopimusten välillä.

Jäsen Valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 1 0
Ei valtuustoryhmää 0 6 1 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Katju Aro) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen perusteella (Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi, § 383, 28.11.2018) valtuusto edellytti, että selvitetään mahdollisuutta määritellä askeleet samapalkkaisuustavoitteen saavuttamiseksi ja sisällyttää ne palkkakehitysohjelmaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki noudattaa valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia, joiden puitteissa tehtäväkohtaiset palkat määritellään tehtävien vaativuusarviointeihin perustuen. Tehtävien vaativuudet arvioidaan aina tehtävään, ei henkilöön perustuen, mikä tukee henkilöstön tasa-arvoista kohtelua samoissa tai yhtä vaativissa tehtävissä.

Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (myöhemmin tasa-arvolaki) on säädetty, että tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee laatia vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma sisältäen palkkakartoituksen. Tasa-arvolain mukaisella palkkakartoituksella (6 b §) selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Helsingissä seurataan palkkatasa-arvon toteutumista lain edellyttämällä tavalla ja puututaan tilanteisiin, joissa mahdollisia epäkohtia ilmenee.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsinki on painottanut vuoden 2019 palkkaratkaisuissaan naisvaltaisten alojen palkkakehitystä. Helsinki on suunnannut vuoden 2019 järjestelyeriä ja vuoden 2019 aikana toteutettavan palkkakehityssuunnitelman mukaisia palkankorotuksia erityisesti lastentarhanopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasvatuksen esimiehille sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin.

Vuoden 2020 palkkakehityssuunnitelmassa korostuvat henkilömäärällisesti selkeästi eniten naisvaltaiset alat terveysasemien terveydenhoitajien, sairaanhoitajien, perushoitajien ja lähihoitajien korotusten myötä. Myös yli 2000 varhaiskasvatuksen opettajan palkkoja ollaan korottamassa tässäkin yhteydessä.

Kaupunginkanslia on kehittämässä toimialojen henkilöstöasiantuntijoiden kanssa palkitsemisen yhdenmukaisuutta lisääviä toimenpiteitä. Asiaan liittyvä työpaja pidetään vuoden 2020 alussa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että erillisen samapalkkaisuusohjelman laatiminen palkkakehityssuunnitelmaan ei ole tarkoituksenmukaista edellä mainituin perustein.

Sulje

Kaupunginhallitus 11.11.2019 § 769

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi