Hankinta, oppilas- ja opiskelijahallintatietojärjestelmän visualisointi ja tietovaraston rakentaminen, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012889
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Hankinta, oppilas- ja opiskelijahallintatietojärjestelmän visualisointi ja tietovaraston rakentaminen, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ict-kehityspäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ICT-kehityspäällikkö päätti, että School Day Helsinki Oy:ltä hankitaan oppilas- ja opiskelijatietojärjestelmän tietojen visualisointi ja peruskoulutiedon visualisointia varten dedikoidun tietovaraston rakentaminen nopean kokeiluin projektina oheisen tarjouksen mukaisesti.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 49 000 euroa (alv 0%) ja arvonlisäverollinen kokonaishinta 60 760 euroa (alv 24%). Hankinnan kustannukset maksetaan investointibudjetista, tilitä 450001, sisäinen tilaus 148924604407 Innovatiiviset teknologiakokeilut.

Päätöksen perustelut

Hankinnan tarkoituksena on nopean kokeiluprojektin toteuttaminen liittyen oppilas- ja opiskelijahallintatiedon visualisointiin ns. dash boardilla sekä visualisoinnin mahdollistavan tietovaraston rakentamiseen. Kokeilusta saatavien kokemusten perusteella voidaan paremmin määrittää analytiikan teknologisia kehittämistarpeita ja käyttäjien (koulut, rehtorit, opettajat) käyttötarpeita sekä tarvittavia ominaisuuksia oppilas- ja opiskelijatietoa visualisoiville data-analytiikka-ratkaisuille.

School Day Helsinki Oy:n tarjoama ratkaisu on nopeaa kokeilua varten ainoa saatavilla oleva, valmis ratkaisu, joka mahdollistaa sekä perusopetuksen oppilashallintatiedon, että ammatillisen koulutuksen opiskelijahallintatiedon visualisoinnin nykyisistä tietojärjestelmistä samalle dash board -pohjalle. Hankinta liittyy Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan digitalisaatio-ohjelmaan.

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Pasi Silander, ICT-hankepäällikkö , puhelin: 09 310 86684

pasi.silander@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.