Vahingonkorvaushakemus koskien esinevahinkoa

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012951
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Vahingonkorvaushakemus koskien esinevahinkoa

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti hyväksyä ********** 61 euron vahingonkorvausvaatimuksen koskien 14.9.2018 mikserilaitteelle aiheutunutta vahinkoa Helsingin uimastadionilla. Korvaus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisena yhteensä enintään 61 euron suuruisena kuittia vastaan.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen koskien mikserilaitteelle aiheutunutta vahinkoa. Vaatimuksen mukaan hakijan mikserilaite oli vaurioitunut 14.9.2018, koska se oli Helsingin uimastadionilla pudonnut ns. kahluukouruun epätasaisesta alustasta aiheutuneesta äkillisestä tärähdyksestä johtuen. Laite rikkoutui korjauskelvottomaksi vahingon takia.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden selvityksen mukaan mikserilaite oli rikkoutunut korjauskelvottomaksi pudottuaan kuljetuksessa ns. kahluukouruun vahingonkärsijän työajalla Helsingin uimastadionilla hakijan hoitaessa työtehtäväänsä.

Asiassa saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala olisi oikeudellisesti vastuussa vahingosta. Ottaen huomioon tapahtumien kulun ja että vahinko tapahtui hakijan omalle soittimelle hänen työtehtävässään, voidaan harkinnan perusteella katsoa kohtuulliseksi korvata aiheutunut vahinko kuittia vastaan.

Päätös tullut nähtäväksi 04.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Greta Hämäläinen, ma. lakimies, puhelin: 09 310 21660

greta.hamalainen@hel.fi