Helsingin kaupungin liittyminen International Biennial Associationin (IBA) jäseneksi

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-013246
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 124 §

Helsingin kaupungin liittyminen International Biennial Associationin (IBA) jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy jäseneksi International Biennial Associationiin (IBA).

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunki liittyy jäseneksi International Biennial Associationiin (IBA). Kyseessä on yhdistys, joka edistää kansainvälisten biennaalitoimijoiden verkostoitumista sekä verkoston yhteistyötä liittyen niin biennaalin kuratointiin kuin tuottamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi se tukee biennaalien toimijoita tuottamalla tilastotietoa, tutkimusta ja koulutusta. IBA on kansainvälinen toimija, ja siinä on jäseniä kaikkialta maailmassa.

HAM Helsingin taidemuseon vastaa Helsinki Biennaalista ja sisällön tuottamisesta Vallisaareen. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta on esityksessään arvioinut, että verkostoon liittyminen tukee Helsinki Biennaalia kansainvälisenä toimijana kulttuurin kentällä ja vahvistaa Helsinki Biennaalin roolia ja Helsingin mainetta merkittävänä kuvataidekaupunkina. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee vastaamaan jäsenmaksusta, joka on 200 euroa vuodessa.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Noudattamisohjeissa todetaan myös, että uutta jäsenyyttä ehdotettaessa on aiempia jäsenyyksiä tarkasteltava kokonaisuutena. Jos kaupunki liittyy jäseneksi IBAan, tulee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja tekemään päätöksen luopua Sponsorointi- ja tapahtumamarkkinointi ry:n jäsenyydestä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.01.2019 § 9

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy International Biennial Associationin jäseneksi.

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki liittyy International Biennial Associationin jäseneksi, niin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Sponsorointi ja tapahtumamarkkinointi ry:n jäsenyydestä eroamisesta HAM Helsingin taidemuseon osalta ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi