Hankesuunnitelma, ohjaamoergonomian kehittäminen, M300-sarjan metrojunat, liikenneliikelaitos

HEL 2019-000316
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 187 §

M300-sarjan metrojunien ohjaamoergonomian kehittämisen hankesuunnitelman korottaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa ja hyväksyä M300-sarjan metrojunien ohjaamoergonomian kehittämisen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 2,4 milj. euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

M300-sarjan metrojunien ohjaamoergonomian kehittämisen hankesuunnitelmaa täytyy korottaa, jotta hankkeen suunnitteluvaiheessa täsmentyneet ohjaamoergonomian vaatimukset tarkoituksenmukaisine varusteluineen voidaan toteuttaa. Ohjaamoergonomian kehittäminen on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) henkilöstöohjelman keskeisiä toimenpiteitä ja sillä pyritään vähentämään kuljettajien fyysistä rasitusta.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.5.2008, 134 §, uusien metrojunien hankesuunnitelman.

HKL:n johtokunta hyväksyi 17.1.2019, 8 §, M300-sarjan metrojunien ohjaamoergonomian kehittämisen hankesuunnitelman niin, että hankkeen enimmäishinta olisi 2,0 milj. euroa.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

HKL hankki 20 kpl Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.:n (CAF) valmistamia M300-sarjan metrojunia vuonna 2008 hyväksytyn ja 2012 tehdyn hankintasopimuksen mukaisesti. Junat tilattiin automaattijunina siten, että junaan ei alun perin suunniteltu ohjaamoa.

Automaattimetrohankkeen keskeytyksen vuoksi juniin jouduttiin suunnittelemaan ja toteuttamaan jälkikäteen tilapäinen ohjaamo. Tilapäisessä ohjaamossa on todettu olevan ongelmia työergonomiassa, mikä aiheuttaa kuljettajien fyysistä kuormitusta ja siten edelleen sairauspoissaoloja. Ohjaamoergonomian kehittäminen on nostettu HKL:n henkilöstöohjelman keskeiseksi toimenpiteeksi.

Ohjaamoergonomian toimivuudella on suora ja suuri vaikutus niin kuljettajien terveyteen kuin laajemminkin työhyvinvointiin. Yhtäjaksoiset ajoajat pitenivät metrolinjan pitenemisen ja kuljettajatyön tehostamisen myötä, mikä osaltaan asettaa entistä korkeammat vaatimukset ohjaamon viihtyisyydelle. Kulun ohjaamoon pitää olla mahdollisimman sujuvaa, joten kulun matkustamon puolella tulisi olla esteetöntä. Ohjaamossa on oltava riittävästi tilaa. Kuljettajan istuimella ja sen säädettävyydellä on suuri merkitys työskentelyergonomiaan. Näkyvyys eteen ja sivulle on oltava hyvä. Tärkeä merkitys työympäristön viihtyisyyteen on myös uudenmallisen istuimen varustaminen lämmityksellä ja tuuletuksella.

Hankkeen tavoitteena on kehittää M300-sarjan metrojunien ohjaamoergonomiaa siten, että kuljettajan työergonomiassa havaitut ongelmat, jotka ovat aiheutuneet tilapäisen ohjaamon vajavaisesta ergonomiasuunnittelusta saadaan korjattua. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kuljettajien kanssa.

Hankkeen kustannuksien muodostuminen

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio, 2,0 milj. euroa, perustui ergonomia-asiantuntijoiden kanssa laadittuun suunnitelmaan sekä hankesuunnittelussa tuolloin käytettävänä olleeseen kustannusarvioon.

Hankkeessa uusitaan 20 M300-sarjan metrojunan ohjaamon ajopöytä valaistuksineen, kuljettajan istuin, parannetaan ohjaamon ilmanvaihtoa ja vaihdetaan ohjaamon ikkuna avattavaksi. Tällä hetkellä vireillä oleva 5 optiojunan hankintaprosessi ei vaikuta tämän hankkeen kustannuksiin ja näiden optiojunien ohjaamoiden ergonomiaa parantavat muutokset sisältyvät kyseisen hankinnan kokonaisuuteen.

Hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on osoittautunut riittämättömäksi hankkeen jatketun suunnitteluvaiheen aikana. Pidennetty suunnitteluvaihe on myös nostanut hankkeen kustannuksia lievästi. Kustannusmuutoksen jälkeenkin hankkeen kokonaisvaikutukset HKL:n käyttötalouteen pysyvät positiivisina muutoksilla saavutettavien kustannussäästöjen kautta.

Suunnitteluvaihetta pidennettiin, jotta saatiin varmistettua suunnitellun ratkaisun toimivuus ja jotta näin vältytään tarpeelta palata junien ohjaamoergonomiakysymykseen uudestaan. Suunnittelun edetessä saatiin myös kerättyä aiempaa kattavammin kuljettajien mielipiteitä suunnitelluista muutoksista ja nykyisen ohjaamon puutteista. Saadun palautteen avulla on ergonomiaparannusten tehoavuutta pystytty suunnittelussa edelleen parantamaan.

Merkittävimmät kustannustason nousut johtuvat ohjaamoihin suunniteltujen istuinten mallin vaihtamisesta ja tähän uuteen istuinmalliin vaaditusta 3 vuoden takuusta sekä ohjaamon ja ajopöydän muutosten täsmentymisestä.

Nyt tehtävän päätöksen myötä hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 2,4 milj. euroa (alv 0 %). Hankkeen mahdollista kokonaiskustannusta korotetaan aiemmasta 0,4 milj. eurolla, jotta edellä mainitut kustannusta kasvattaneet tekijät saadaan huomioitua ja hanke toteutettua.

Lisäksi hankkeen kustannusarvioon sisältyy 5 prosentin hankevaraus.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.01.2019 § 8

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä M300-junien ohjaamoergonomian kehittämisen hankesuunnitelman niin, että hankkeen enimmäishinta voi olla yhteensä enintään 2.000.000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Perttu Juhas, kaluston kunnossapitopäällikkö, puhelin: 310 70547

perttu.juhas@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Perttu Juhas, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 70547

perttu.juhas@hel.fi