Valtuustoaloite, kaupungin matkaohjeistuksen päivitys

HEL 2019-000648
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 301 §

V 22.5.2019 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupungin matkaohjeistuksen päivittämiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Leo Stranius ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden kompensoida lentomatkustamisesta aiheutetut päästöt sekä täydentää matkustusohjeistustaan niin, että se kannustaa käyttämään virkamatkojen yhteydessä myös vähäpäästöisiä tai päästöttömiä matkustustapoja.

Helsingin kaupungin uusittavana olevaan matkustusohjeeseen lisätään ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen. Työmatkalla tulee toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelmaa mm. lentomatkustamisessa.

Työmatkan kokonaiskustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon matkakustannukset, saavutettava työajan säästö ja ympäristövaikutukset. Työmatka tulee uuden ohjeistuksen mukaan tehdä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla hiilineutraaliustavoitteet huomioon ottaen.

Kotimaan työmatka tulee pääsääntöisesti tehdä muulla tavoin kuin lentäen. Helsingin sisäisillä työmatkoilla tulee ensisijaisesti käyttää julkista liikennettä tai polkupyörää. Lisäksi matkustamisen vaihtoehtona tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää etäyhteyksiä.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupunginkanslian tulee matkustuspalveluiden kilpailuttamisen yhteydessä ottaa huomioon lentomatkustamisesta aiheutuneiden päästöjen kompensoiminen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70838

sari.kuutamo@hel.fi