Vuokraus, maa-alueen pitkäaikainen vuokraus Vallilanlaakson kenttä, Kumpulan Nurmikenttä Oy

HEL 2019-000662
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 183 §

Kumpulan Nurmikenttä Oy:n maa-alueen vuokrauksen muuttaminen Vallilanlaaksonkentän alueelta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa Helsingin 22. kaupunginosasta (Vallila) Vallilanlaaksonkentän alueelta Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle 19.11.2019, § 189 vuokraamansa maa-alueen vuokrausta rakennettavan alueen osalta, sillä Kumpulan Nurmikenttä Oy:llä ei ollut mahdollista suunnitelmistaan poiketen sijoittaa vuokraamalleen 20 215 neliömetrin maa-alueelle 2 816 neliömetrin suuruista ylipainehallia 1.1.2020–31.12.2024 väliseksi ajaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muutti kaupunginhallituksen 4.11.2019, § 737 hyväksymiä vuokrausehtoja 1, 2 ja 3, joissa palataan vuokranmäärittelyn osalta kaupunginhallituksen 25.3.2019, § 212 Vallilanlaaksonkentältä Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle vuokratusta samasta maa-alueesta hyväksyttyihin vuokrausehtoihin.

Vuokrausehtoa 1 muutettiin seuraavasti:

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2019 keskiarvon pistelukua 1968 on 16 462,32 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 836,50 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra peritään vain varsinaisten kenttäalueiden pinta-alan 16 730 m²:n mukaan.

Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 m²:n alue, jota ei voida käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan ja jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla.

Vuokrausehtoa 2 muutettiin seuraavasti:

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kaupunginhallituksen 4.11.2019, § 737 antamin oikeuksin tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Vuokrausehtoa 3 muutettiin seuraavasti:

Laadittava vuokrasopimus korvaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 19.11.2019, § 189 tekemään päätökseen liittyvän vuokrasopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut 19.11.2019, § 189 kaupunginhallituksen 4.11.2019, § 737 antamin oikeuksin Helsingin 22. kaupunginosasta (Vallila) Vallilanlaaksonkentän alueelta 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle liikuntatoimintaa varten. Maa-alueelle Kumpulan Nurmikenttä Oy:n oli tarkoitus sijoittaa 2 816 m²:n suuruinen ylipainehalli vuosittain kuuden kuukauden ajaksi pääasiallisesti jalkapallotoimintaa varten ajalle 1.1.2020 - 31.12.2024.

Kumpulan Nurmikenttä Oy on 25.8.2020 päiväämällään hakemuksella anonut ettei ylipainehallin sijoittamisen osalta perittäisi vuokraa vuoden 2020 ja kevään 2021 osalta, sillä heillä ei ollut suunnitelmistaan poiketen mahdollisuutta sijoittaa ylipainehallia vuokraamalleen maa-alueelle 1.1.2020 lukien.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian edustajien välillä käytyjen keskustelujen pohjalta esitetään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että se muuttaisi 19.11.2019 tekemänsä päätöksen 9.4.2019, § 67 päätöksen mukaiseksi, jossa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vuokrasi kaupunginhallituksen 25.3.2019, § 212 antamin oikeuksin 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle ja oikeutti rakentamaan vuokraamalleen alueelle aiemmin rakennetun tekonurmipintaisen kentän lisäksi toisen tekonurmikentän. Tuossa vaiheessa Kumpulan Nurmikenttä Oy:llä ei vielä ollut suunnitelmissa sijoittaa vuokra-alueelle ylipainehallia. Mikäli Kumpulan Nurmikenttä Oy päättää hakea myöhemmin ylipainehallin sijoittamista vuokraamalleen alueelle asia käsitellään uudelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa.

Vuokranmäärittelyn noudattamisohjeet

Vuokrauksessa noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Kenttäalueen vuokra lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1,00 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Täysimääräinen vuosivuokra vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiarvon pistelukua 1968.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 20 215 m². Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 m²:n kokoinen alue, jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla. Aluetta ei voida käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisten kenttäalueiden 16 730 m²:n pohjalta.

Täysimääräinen vuosivuokra (vuoden 2019 keski-indeksillä
1968) on 16 462,32 euroa (alv. 0 %).

Perittävän vuosivuokran laskukaava:
16 730 m² x 1,00 €/ m² x 5 % x 19,68.

Vuokrasopimukseen tehtävä muutos on merkitykseltään vähäinen ja laadultaan tekninen, joten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää muutoksesta. Asia olisi muutoin toimivaltaoikeutuksien perusteella viety kaupunginhallituksen käsittelyyn, sillä vuokra-aikaa on jäljellä yli 10 vuotta. Hallintosäännön 10 luvussa, 1 § on määritelty: "Ellei toimivallasta
ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta."

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2019 § 189

08.10.2019 Ehdotuksen mukaan

09.04.2019 Ehdotuksen mukaan

29.01.2019 Ehdotuksen mukaan

04.11.2019 Ehdotuksen mukaan

25.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakemus
2. Vuokrasopimusluonnos_Kumpulan Nurmikenttä Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.