Vuokraus, maa-alueen pitkäaikainen vuokraus Vallilanlaakson kenttä, Kumpulan Nurmikenttä Oy

HEL 2019-000662
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 737 §

Kumpulan Nurmikenttä Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 25.3.2019 § 212 tekemäänsä päätöstä, jolla se on myöntänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Vallilanlaakson kentältä maa-alueen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle siten, että alueelle sijoitetaan 2 816 neliömetrin suuruinen ylipainehalli talvikausiksi 31.12.2024 asti.

Vuokrausehtoa 1 muutettiin seuraavasti:

Täysimääräinen vuosivuokra ajalta 1.1.2020–31.12.2024, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on 26 580,46 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 1 364,50 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Täysimääräinen vuosivuokra 1.1.2025 alkaen, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 836,50 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokra peritään vain varsinaisten kenttäalueiden mukaan. Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 neliömetrin alue, jota ei voida käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan ja jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla.

Ylipainehallin maa-alueen osalta täysimääräisestä vuosivuokrasta peritään 50 % niin kauan kun aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

Vuokrausehtoa 2 muutettiin seuraavasti:

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Vuokrausehtoa 3 muutettiin seuraavasti:

Laadittava vuokrasopimus korvaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.4.2019 § 67 tekemään päätökseen liittyvän vuokrasopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Voimassa oleva vuokrasopimus ja muutoshakemus

Kaupunginhallitus on 25.3.2019 § 212 oikeuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokraamaan Vallilanlaakson kentältä 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle 31.12.2034 saakka. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 9.4.2019 § 67 päättänyt alueen vuokraamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kumpulan Nurmikenttä Oy on 27.9.2019 hakenut vuokrasopimusta muutettavaksi siten, että osalle vuokrattua kenttäaluetta voitaisiin talvikausilla sijoittaa ylipainehalli 31.12.2024 asti. Ylipainehallin koko on 2 816 m² ja se on tarkoitus pystyttää talvisin kuuden kuukauden ajaksi.

Uuden vuokrasopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 ja päättyä 31.12.2034.

Vuokran määrittelyn periaatteet

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2014 § 4 hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita.

Siltä ajalta, kun ylipainehalli on pystytettynä, hallin maa-alueen vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 8,50 euron neliömetrihintaa. Muun kenttäalueen osalta vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokrana peritään 5 % alueen pääoma-arvosta. Täysimääräinen vuosivuokra vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiarvon pistelukua 1948.

Vuokran määrittely vuosille 2020–2024

Vuokra määritellään erikseen vuosille 2020−2024, jolloin ylipainehalli on pystytettynä puolet vuodesta osassa vuokrattavaa aluetta.

Ylipainehallin osalta vuokra on 2 816 m² x 8,50 €/m² x 5 % x 19,48 x ½ vuotta = 11 656,83 euroa. Ylipainehallin osalta täysimääräisestä vuosivuokrasta peritään 50 % niin kauan kun aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

Muun kenttäalueen osalta vuokra on 13 914 m² x 1 €/m² x 5 % x 19,48 = 13 552,24 euroa. Lisäksi siltä alueelta, jolla ylipainehalli on talvikaudella, peritään kesäkaudella maa-alueen vuokraa 2 816 m² x 1 €/m² x 5 % x 19,48 x ½ vuotta = 1 371,39 euroa.

Täysimääräinen vuosivuokra ajalta 1.1.2020–31.12.2024 on siten 26 580,46 euroa (alv. 0 %). Ylipainehallia koskevan subvention jälkeen perittävä vuosivuokra on 20 752,05 euroa (alv. 0 %). Vuokra tarkastetaan vuosittain edellisen vuoden keski-indeksillä.

Vuokran määrittely vuodesta 2025 alkaen

Vuoden 2025 alusta vuokra määritellään kenttäalueen pinta-alan mukaan.

Maa-alueen täysimääräinen vuokra on 16 730 m² x 1 €/m² x 5 % x 19,48 = 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Vuokra tarkastetaan vuosittain edellisen vuoden keski-indeksillä.

Toimivalta alueiden vuokraamisessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokraamisesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Samalla kun kaupunginhallitus oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan muuttamaan Kumpulan Nurmikenttä Oy:n kanssa tehtyä vuokrasopimusta, se oikeuttaa lautakunnan tekemään vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia vuokrakauden aikana.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Kaupunki subventoi lasten ja nuorten jalkapalloharrastamiseen tulevan ylipainehallin maanvuokraa. Hallia vuokraavat seurat toimivat harrastetasolla.

Kyseessä on urheilutila, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 197). Maanvuokran subventoimisella ei siten ole vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, joten Kumpulan Nurmikenttä Oy:n saama taloudellinen etu ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.04.2019 § 67

29.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 212

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata 22. kaupunginosassa (Vallila) sijaitsevalta Vallilanlaakson kentältä karttaliitteeseen merkityn 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle. Alue on osa kiinteistöjä 91-410-2-13 ja 91-410-1-5.

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2034 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 836,50 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokra peritään vain varsinaisten kenttäalueiden pinta-alan 16 730 m²:n mukaan. Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 m²:n alue, jota ei voida käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan ja jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla.

2

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

3

Laadittava vuokrasopimus korvaa liikuntalautakunnan 14.12.2010 § 243 tekemän vuokrasopimuksen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Samuli Bryggare, lakimies, puhelin: 09 310 23386

samuli.bryggare@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.