Vuokraus, maa-alueen pitkäaikainen vuokraus Vallilanlaakson kenttä, Kumpulan Nurmikenttä Oy

HEL 2019-000662
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 189 §

Kumpulan Nurmikenttä Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa kaupunginhallituksen (4.11.2019, § 737) antamin oikeuksin Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle Vallilanlaakson kentältä vuokratun maa-alueen vuokrausta siten, että alueelle on oikeus sijoittaa 2 816 neliömetrin suuruinen ylipainehalli talvikausiksi 31.12.2024 asti.

Vuokrausehtoa 1 muutetaan seuraavasti:

Täysimääräinen vuosivuokra ajalta 1.1.2020–31.12.2024, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on 26 580,46 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 1 364,50 euron suuruista perusvuosivuokraa. Täysimääräinen vuosivuokra 1.1.2025 alkaen, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 836,50 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokra peritään vain varsinaisten kenttäalueiden mukaan. Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 neliömetrin alue, jota ei voida käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan ja jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla.

Ylipainehallin maa-alueen osalta täysimääräisestä vuosivuokrasta peritään 50 % niin kauan kun aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

Vuokrausehtoa 2 muutetaan seuraavasti:

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Vuokrausehtoa 3 muutetaan seuraavasti:

Laadittava vuokrasopimus korvaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.4.2019, § 67 tekemään päätökseen liittyvän vuokrasopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Maa-alueen vuokrauksen käsittely eri toimielimissä vuonna 2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.1.2019, § 27

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi lautakunnan vuokraamaan Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle karttaliitteeseen merkityn 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen Helsingin 22. kaupunginosasta (Vallila) Vallilanlaakson kentältä liikuntatoimintaa varten ajalle 1.5.2019-31.12.2034. Vuokrauksesta solmittava sopimus korvaa liikuntalautakunnan 14.12.2010, 243 §:ssä päätetyn vuokrauksen ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset.

Kaupunginhallitus 25.3.2019, § 212

Kaupunginhallitus oikeutti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokraamaan Vallilanlaakson kentältä 20 215 m²:n suuruisen alueen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämän esityksen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 9.4.2019, § 67

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vuokrasi kaupunginhallituksen antamin oikeuksin Vallilanlaakson kentältä Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle karttaliitteeseen merkityn 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten ajalle 1.5.2019 - 31.12.2034.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.10.2019, § 173

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus muuttaisi 25.3.2019, § 212 tekemäänsä päätöstä, jolla kaupunginhallitus myönsi lautakunnalle maa-alueen vuokrausoikeuden 22. kaupunginosasta (Vallila) Vallilanlaakson kentän alueelta Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle 31.12.2034 saakka. Kumpulan Nurmikenttä Oy on hakenut oikeutta sijoittaa vuokra-alueelle 2 816 neliömetrin suuruisen ylipainehallin noin viideksi (5) vuodeksi 31.12.2024 saakka. Ylipainehalli on pystytettynä vuosittain talvikausien ajan 6 kuukautta. Uusi vuokrasopimus esitettiin asuvan voimaan 1.1.2020.

Kaupunginhallitus 4.11.2019, § 737

Kaupunginhallitus muutti 25.3.2019, § 212 tekemäänsä päätöstä, jolla se oikeutti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokraamaan Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle Vallilanlaakson kentältä maa-alueen, siten että vuokra-alueelle voidaan sijoittaa 2 816 neliömetrin suuruinen ylipainehalli talvikausiksi 31.12.2024 asti.

Vuokran määrittelyn periaatteet

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita.

Ajalta, jolloin ylipainehalli on pystytettynä, hallin maa-alueen vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 8,50 euron neliömetrihintaa. Muun kenttäalueen osalta vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yhden (1) euron neliömetrihintaa. Vuosivuokrana peritään 5 % alueen pääoma-arvosta. Täysimääräinen vuosivuokra vastaa elinkustannusindeksin edellisen vuoden keskiarvon pistelukua. Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle vuokrattavan maa-alueen täysimääräistä vuosivuokraa vastaava elinkustannusindeksin pisteluku on 1948, joka vastaa vuoden 2018 elinkustannusindeksin keskiarvon pistelukua.

Vuokran uudelleen määrittely

Vuokra 1.1.2020–31.12.2024

Vuokra määritellään erikseen vuosille 2020–2024, jolloin ylipainehalli on pysytettynä puolet vuodesta osassa vuokrattavaa aluetta.

Ylipainehallin 2 816 m²:n osalta vuokra on 11 656,83 euroa. Ylipainehallin osalta täysimääräisestä vuosivuokrasta peritään 50 % niin kauan kun aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen liittyvään toimintaan.

Muun kenttäalueen osalta vuokra on 13 552,24 euroa. Lisäksi alueelta, jolla ylipainehalli on talvikaudella, peritään kesäkaudella maa-alueen vuokraa 1 371,39 euroa.

Täysimääräinen vuosivuokra ajalta 1.1.2020–31.12.2024 on 26 580,46 euroa (alv. 0 %). Ylipainehallia koskevan subvention jälkeen perittävä kokonaisvuosivuokra on 20 752,05 euroa (alv. 0 %). Vuokra tarkastetaan vuosittain edellisen vuoden keski-indeksillä.

Vuokra 1.1.2025 alkaen

Vuoden 2025 alusta vuokra määritellään kenttäalueen pinta-alan mukaan.

Maa-alueen täysimääräinen vuokra on 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Vuokra tarkastetaan vuosittain edellisen vuoden keski-indeksillä.

Laadittava vuokrasopimus korvaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.4.2019, § 67 tekemään päätökseen liittyvän vuokrasopimuksen.

Toimivalta maa-alueiden vuokraamisessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Samalla kun kaupunginhallitus on oikeuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan muuttamaan Kumpulan Nurmikenttä Oy:n kanssa tehtyä vuokrasopimusta, se oikeutti lautakunnan tekemään jatkossa vuokrasopimuksen voimassaoloaikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Helsingin kaupungin oikeuspalvelut on käsitellyt Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle vuokrattavan maa-alueen vuokrausta valtiontukisäännöksen soveltamisen osalta ja antoi seuraavan kannanoton:

Kaupunki subventoi lasten ja nuorten jalkapalloharrastamiseen tulevan ylipainehallin maanvuokraa. Hallia vuokraavat seurat toimivat harrastetasolla.

Kyseessä on urheilutila, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 197). Maanvuokran subventoimisella ei siten ole vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, joten Kumpulan Nurmikenttä Oy:n saama taloudellinen etu ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan.

Sulje

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 737

25.03.2019 Ehdotuksen mukaan

08.10.2019 Ehdotuksen mukaan

09.04.2019 Ehdotuksen mukaan

29.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi