Hankinta, Staran luonnonkivityöt, alue 3, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2019-000711
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Hankinta, Staran luonnonkivityöt, alue 3, itäiset kaupunginosat, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1, Rakentamispalveluliikelaitos

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 11.7.2019 antaman Kahvikadun suojatien nupukivet lisätyötarjouksen.

Nupukivet Korpilahden musta 50 m2 444 € m2 22 200 €

Nupukivet Viitasaaren valkea 50 m2 350 € m2 17 500 €

Nupukivien (n.100 m2) saumaus S-06 kuivabetonilla 64 €/ m2 6 400 €

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 46 100 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran luonnonkivityöt urakan ajalle 1.4 -30.11.2019. Hankinta tämän urakan osalta suoritetaan alkuvuodesta 2019 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 28.2.2019/ § 20.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vai-kuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaisesti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta Kahvikadun suojatie kivityöstä, joka tulee tehdä kiviladuilla joita ei ole alkuperäisessä sopimuksessa.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa yhteensä 46 100 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä.

Yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylity tämän päätöksen johdosta.

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.