Avustuksen myöntäminen, nuorisopalvelut, toiminta-avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-001276
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 17 §

Vuoden 2019 toiminta-avustusten käyttö

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan nuorisojaosto päätti, että kaikkien toiminta-avustusta 2019 saaneiden yhdistysten tulee toimittaa vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2019 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen kumppanuusyksikköön 31.8.2020 mennessä. Vuosikokouksen pöytäkirja liitetään vuoden 2019 toiminta-avustushakemukselle viesti-toiminnon kautta.

Ilmapartiolippukunta Malmin Tuulenkävijät ry sai toiminta-avustusta 5 200 euroa ja sillä oli hyväksyttyjä menoja 4 788 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää toiminta-avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 412 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2020.

Siniritarit ry sai avustusta 1 200 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 950,95 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää toiminta-avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 249,05 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2020.

Bold Projects rf toimitti avustuksen käytön selvityksenä yhdistyksen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva toiminnan/tilintarkastuskertomus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Kasvun Aalto ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tase ja tilin/toiminnantarkastuskertomus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Nuorisoseura Katrilli ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva toiminnantarkastuskertomus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Sjöscoutkåren Seaboys r.f ei ole toimittanut selvitystä avustuksen käytöstä. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tuloslaskelma, tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

The Movement -nuorisoverkosto ry ei ole toimittanut selvitystä avustuksen käytöstä. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tuloslaskelma, tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Seuraavat yhdistykset toimittivat avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Näille yhdistyksille annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tilin/toiminnantarkastus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin:

  • Flickscoutkåren Korsfaraflickorna rf
  • Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry
  • Kanava nuoriso ry
  • Käpylän Yhdyskuntaklubi ry
  • Loisto Setlementti ry
  • Nordsjö Skogsriddare rf
  • Scoutkåren Nybyggarna rf
  • Scoutkåren Spejarna, Helsingfors rf
  • Vietnamese Etrepreneurship Society Finland ry

Nuorisojaosto merkitsi tiedoksi, että muut vuonna 2019 toiminta-avustusta saaneet yhdistykset ovat muilta osin, paitsi vuosikokouspöytäkirjan osalta, toimittaneet avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain toiminta-avustusta helsinkiläisille varhaisnuoriso-, nuorisojärjestöille sekä muiden yhdistysten nuoriso-osastoille ja -jaostoille. Edellisen avustuksen käyttö tulee selvittää uuden avustuksen haun yhteydessä. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto ko. vuodelta. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetty avustus takaisin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.11.2018)

Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi yhdistyksiltä ei valmisteluvaiheessa vaadittu vahvistettua tilinpäätöstä, koska epidemian aiheuttamien rajoitusten takia yhdistysten vuosikokouksia ei voitu järjestää. Osa yhdistyksistä pystyi järjestämään vuosikokouksen jäsenistölleen etäkokouksena, mutta useilla joko säännöt ja / tai tekniset valmiudet eivät etäkokousta mahdollistaneet.

Valmistelun aikana hakijoiden erilaisia ja eri vaiheissa olevia asiakirjoja saapui hakemuksille ja valmistelijoiden sähköposteihin useita satoja. Tämän vuoksi tulee kaikkien yhdistysten toimittaa jälkikäteen mahdollisten muiden puuttuvien asiakirjojen lisäksi myös vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2019 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen.

Myös yhdistysten, jotka eivät hakeneet toiminta-avustusta vuodelle 2020, käytön selvityksen määräaikaa siirrettiin epidemiarajoitusten takia tavanomaista myöhemmäksi.

Maahanmuuttajien päihde- ja mielenterveysongelma ry:ltä pyydettiin avustuksen käytön selvitykseen lisätietoja. Yhdistys toimitti pyydetyt lisätiedot ja niiden johdosta avustuksen käytön selvitys katsottiin tällä hetkellä riittäväksi.

Toiminta-avustuksia myönnettiin vuodelle 2019 myönnettiin 148 yhdistykselle 930 170 euroa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen toiminta-avustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 20.12.2019 § 61

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 01.03.2019 § 17

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 12.02.2019 § 11

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 31.01.2019 § 5

27.08.2019 Ehdotuksen mukaan

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätietojen antaja

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 09 310 23056

tuulia.saves@hel.fi