Hankinta, järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin tilaaminen, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2019-001648
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 36 §

HKL:n järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen HKL:n toiminta-alueen järjestyksenvalvonnan hankinnasta tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Palmia Oy:n kanssa sopimuskaudeksi 1.11.2019 – 31.10.2023 hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin ehdoin niin, että sopimuskaudella hankittavien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelujen kokonaiskauppahinta on yhteensä enintään 28.800.000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään sopimuksen HKL:n kiinteistöjen vartioinnista tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Avarn Security Oy:n kanssa sopimuskaudeksi 1.11.2019 – 31.10.2023 hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin ehdoin siten, että sopimuskaudella hankittavien variointipalvelujen kokonaiskauppahinta on yhteensä enintään 576.000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan molempia edellä mainittuja nyt päätettäviä sopimuksia enintään kahden (2) vuoden optiokauden ajan aina yksi (1) vuosi kerrallaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohteena ovat HKL:n järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut sen toiminta-alueella. Hankinnalla hallitaan toimintaan ja omaisuuteen liittyviä riskejä sekä ylläpidetään ja parannetaan asiakkaiden turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja matkustusviihtyvyyttä. HKL:n hankkimat järjestyksenvalvonta- ja variointipalvelut ovat keskeisessä roolissa myös esimerkiksi metron asiakaspalvelutilanteissa ja matkustajien kohtaamisessa, mihin hankinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Järjestyksenvalvontaa ja vartiointia koskevien palvelukuvaus on määritelty yksityiskohtaisesti hankinta-asiakirjoissa.

Hankinnan kohteena on edellä selvitetyn määrittelyn mukaisesti myös länsimetro ja länsimetron asemat kokonaisuudessaan. HKL on eri vaiheissa informoinut myös Länsimetro Oy:tä hankinnan toteuttamisesta, viimeksi 11.2.2019 tehtävästä päätösehdotuksesta.

Hankinta jaettiin tarjouspyynnössä kahteen osaan:
Osa 1. Järjestyksenvalvonta HKL:n hallinnoinnissa olevilla liikenneasemilla ja joukkoliikenteen kulkuneuvoissa
Osa 2. Piirivartiointi HKL:n hallinnoimissa kiinteistöissä ja kohteissa

Tarjoajat saivat tarjota joko molempiin tai vain toiseen osakokonaisuuteen.

Järjestyksenvalvontapalveluiden osalta kyseessä on lain yksityisistä turvallisuuspalveluista 28 § mukainen toimeksianto, jossa järjestyksenvalvojat ylläpitävät järjestystä poliisin apuna järjestyksenvalvonta-alueilla, joita ovat mm. metroasemat, metrojunat ja raitiovaunut. Järjestyksenvalvonta- ja vartiointiresurssit toimivat HKL:n turvavalvomon alaisuudessa ja yhteistyössä HKL:n henkilöstön kanssa. Toiminta toteutetaan käyttämällä sekä paikallisia järjestyksenvalvojia että liikennevälineissä tai autolla liikkuvia partioita.

Piirivartioinnin toimeksiannossa ylläpidetään turvallisuutta valvomalla HKL:n hallinnoimia kohteita kuten varikoita, liikenneasemien taukopaikkoja ja liityntäpysäköintikohteita. Piirivartioinnin toimeksiannolla tuetaan osittain myös metron kohteiden valvontaa.

Hankinnan kulku

HKL järjesti neuvottelumenettelynä tarjouskilpailun (38H18, 9.11.2018) HKL:n kiinteistöjen järjestyksenvalvonnasta ja vartioinnista.

Hankintamenettelynä käytettiin neuvottelumenettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo ylitti erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 §:n kynnysarvon ja hankinnasta tehtiin HILMA-ilmoitus 2018-023667 14.11.2018. Tarjouskilpailussa käydyt kierrokset näkyvät alla.

Menettelyssä millä tahansa vähimmäisvaatimukset täyttävällä yrityksellä oli oikeus jättää osallistumishakemus ja sen yhteydessä alustava tarjous.

Osallistumishakemuksen ja alustavan tarjouksen määräaika oli 3.12.2018.

Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen ja alustavan tarjouksen jätti kolme (3) yritystä.

 • Palmia Oy
 • Avarn Security Oy
 • Securitas Oy

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset palvelun toteuttamiseen laadukkaasti tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin alustavassa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kaikki kolme (3) osallistumishakemuksen jättänyttä yritystä täytti vaaditut vähimmäisvaatimukset.

Neuvottelumenettelyyn valittujen ehdokkaiden kanssa käytiin yksi neuvottelukierros 11.12.2018 alustavien tarjousten pohjalta. Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 4.1.2019 ja lopullisten tarjousten vastaanoton määräaika oli 23.1.2019.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät kaikki neuvotteluissa mukana olleet yritykset:

 • Palmia Oy
 • Avarn Security Oy
 • Securitas Oy

Tarjousten valintaperusteet

Hyväksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen ratkaisuperusteena
kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavasti molempien osien osalta:

1. Hinta 75 pistettä

Vertailussa halvin hinta sai 75 pistettä ja muut tarjoukset vertailtiin
kaavalla (halvin hinta/tarjottu hinta) * 75

2. Palvelun laatu 25 pistettä

Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten perusteella.

Laatutekijät ja niiden osakokonaisuudet painoarvoineen on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

Eniten absoluuttisia pisteitä saanut tarjoaja sai täydet 25 laatupistettä. Muut tarjouksen pisteytettiin kaavalla saadut pisteet/korkeimmat pisteet * 25

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana.

Tarjousten yhteispisteet olivat seuraavat järjestyksenvalvonnan osalta:

Palmia Oy 95,00
Securitas Oy 91,12
Avarn Security 82,49

 

Tarjousten yhteispisteet olivat seuraavat vartioinnin osalta:

Avarn Security 90,00
Palmia Oy 71,01
Securitas Oy 70,41
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.03.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 70504

juhana.hietaranta@hel.fi