Tapahtumayhteistyösopimus, muodostelmaluistelun MM-kilpailut 2019, Suomen Taitoluisteluliitto ry

HEL 2019-001735
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Yhteistyösopimus - Muodostelmaluistelun MM-kilpailut 2019

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa osaltansa Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan, Helsingin kaupunginkanslian viestintäosaston ja Taitoluisteluliitto ry:n välisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingissä 12.-13.4.2019 järjestettävää Muodostelmaluistelun MM-kilpailut 2019 -tapahtumaa.

Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Liikunnan palvelu, maksaa 60 000€ (alv 0) Taitoluisteluliitto ry:lle 12.-13.4.2019 järjestämien Muodostelmaluistelun MM-kilpailujen järjestely- ja olosuhdekustannuksien tukemiseksi.

Helsingin kaupunginkanslian viestintäosasto, markkinointiyksikkö, toteuttaa sopimuksen liitteessä määritellyt markkinointi- ja bränditoimenpiteet, joiden laskennallinen arvo on 65 000€ (alv 0). Toimenpiteiden kustannukset maksetaan markkinoinnin sisäiseltä tilaukselta 1872000040.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategia 2017-2021 mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Helsinki lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten tapahtumien synnylle. Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Helsinki on toiminut säännöllisesti urheilun arvokilpailuiden isäntäkaupunkina. Tapahtumien vaikuttavuustutkimustulokset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Lisäksi tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun. Tapahtumien kautta luodaan näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi.

Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuelaji, jossa Suomella on hallussaan lajin tämän hetkinen maailmanmestaruus. Muodostelmaluistelun MM-kilpailut kasvattavat Helsingin tunnettuutta kotimaassa ja ulkomailla. Kilpailut tuovat Helsinkiin 25-27 joukkuetta ympäri maailman. Osallistuvia urheilijoita on lähes 700, tämän lisäksi paikalle odotetaan katsojia 25 eri maasta. Median edustajia odotetaan paikalle noin 60-100 sekä vapaaehtoisia noin 200. Tapahtuma televisioidaan ja kilpailu tavoittaa katsojia myös television välityksellä myös lajin suurmaissa kuten Yhdysvallat, Kanada ja Ruotsi.

Päätös tullut nähtäväksi 21.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna-Mari Valtonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 25841

anna-mari.valtonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja