Hankinta, varmistusohjelmisto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-001776
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Hankinta, varmistusohjelmisto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia Atea Finland Oy:ltä Veeam Avaibility Suite –varmistusohjelmiston neljän vuoden ylläpidolla ja ohjelmiston asennuspalvelun. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 41 175,00 euroa.

Kustannukset maksetaan tililtä 486100 1483002010.

Päätöksen perustelut

Toimialan palvelinten varmistusohjelmisto on vanhentunut, joten se päätettiin korvata markkinakartoituksen perusteella valitulla sveitsiläisen Veeam-yhtiön tuotteella.

Hankinnan kokonaisarvo alittaa hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukaisen tavara- ja palveluhankinnan kansallisen kynnysarvon, joten hankintalakia ei sovelleta. Hankintaan sovelletaan Helsingin kaupungin pienhankintojen ohjeistusta (päiväys 9.4.2018). Pienhankintaohjeiden mukaisesti suoritettiin kevyesti toteutettu tarjouskilpailu, jossa tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle toimittajalle: Tietokeskus Oy:lle, Dustin Finland Oy:lle sekä Atea Finland Oy:lle. Atea Finland Oy:n tarjous valittiin vertailuhinnan perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita ja huomioitu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohje (kansliapäällikön päätös § 205, 12.10.2018).

Sovelletut säädökset: Hallintolaki (434/2003) 43, 44 ja 45 §.

Päätös tullut nähtäväksi 21.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tapio Rautamäki, atk-suunnittelija, puhelin: 09 310 46400

tapio.rautamaki@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö