Virkasuhteen täyttäminen, Pysäköinninvalvonta 1-4, pysäköinnintarkastajan virka, työavain 6-9-19

HEL 2019-001780
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelun pysäköinnintarkastajan viran täyttäminen

Kunnallinen pysäköinninvalvoja

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti valita pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelun pysäköinninvalvontaan pysäköinnintarkastajan virkaan (061807) ********** 1.9.2019 alkaen 2111,21 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella kunnallinen pysäköinninvalvoja on vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran vastaanottoon ei sisälly koeaikaa, koska valittu henkilö on hoitanut pysäköinnintarkastajan virkaa Helsingin kaupungilla vuodesta 2018 alkaen.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan muu kuin
esimiestasoinen henkilöstö otetaan palvelussuhteeseen yksi yli -periaatteella, joten päättäjä on kunnallinen pysäköinninvalvoja.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 25.1.–8.2.2019. Ilmoittautumisaika päättyi 8.2.2019 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaisu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Oikotiellä, LinkedInissä ja Duunitorilla.

Pysäköinnintarkastaja vastaa pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonnasta edistäen näin liikenteen turvallisuutta. Työhön kuuluu myös pysäköinninvalvontaan liittyvät toimistotyöt sekä asiakkaiden opastus ja neuvonta pysäköintiin liittyvissä asioissa. Valvontatehtävät suoritetaan kävellen ja autolla.

Pysäköinnintarkastajan kelpoisuusehtona on soveltuva toisen asteen tutkinto ja ajokortti. Tehtävän hoitamisessa edellytetään pysäköinninvalvonnasta annetun lain 12 §:n mukaan liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemista.

Muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi ilmoitettiin arvostettavan hyvää kielitaitoa, Helsingin paikallistuntemusta sekä mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa 90 henkilöä. Hakijoista yhdeksän henkilöä ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 45 hakijaa, joista
yhdeksän ei vastannut kutsuun.

Toiselle, henkilökohtaiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin 20 henkilöä: ********** ********** ilmoittivat peruvansa hakemuksensa.

Hakijoita haastattelivat 7.-25.3.2019 **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin 13 henkilöä. Henkilöarvioinnin suoritti 28.3.-11.4. Psycon Oy seuraaville henkilöille: **********

********** henkilöarviointi on suoritettu aikaisemmin.

********** ilmoittivat peruvansa hakemuksensa.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 12 §:n mukaan tarkastajalla tulee olla tehtävien hoitamiseen tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus. Pysäköinnintarkastajan tehtävässä korostuu pysäköintisääntöjen noudattamisen valvontatehtävät, oma-aloitteisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden opastukseen ja neuvontaan liittyvissä asioissa.

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin, videohaastatteluun, henkilökohtaiseen haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin, parhaimmat edellytykset pysäköinnintarkastajan viran hoitamiselle on **********

Hän täyttää kelpoisuusehdot ja hänellä on pysäköinnintarkastajille kuuluvien tehtävien hoitamiseen tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus. Käytännössä on katsottu, että henkilö, jolla on voimassa oleva ajokortti, täyttää edellä mainitun vaatimukset. Lisäksi hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti. Hän on osoittanut oma-aloitteisuutta ja pysäköinnintarkastajan työssä menestymiseen tarvittavia vuorovaikutustaitoja.

Kykyjä ja vuorovaikutustaitoja selviytyä taidolla haastavistakin asiakaspalvelutilanteista arvioitiin mm. psykologisen soveltuvuusarvioinnin ja sellaisen työkokemuksen perusteella, joka parhaiten tukee selviytymistä pysäköinnintarkastajan tehtävissä. Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä testattiin myös hakijoiden englannin kielen taitoa.

Päätös tullut nähtäväksi 09.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 09 310 38505

kaija.kossila@hel.fi

Päättäjä

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, työavain 6-9-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.