Ohje sairaus- ja työtapaturmalomista

HEL 2019-001790
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Ohje sairaus- ja työtapaturmalomista

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Va. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan kaupungin ohjeen sairaus- ja työtapaturmalomista.

Päätöksen perustelut

Sairaus- ja työtapaturmalomista on voimassa oleva 28.3.2018 ohje. Ohjetta on päivitetty huomioiden korvaavasta työstä annettu ohje 13.12.2018 ja siirtyminen sairauslomien myöntämiskäytännössä kolmesta viiteen kalenteripäivään esimiehen luvalla ilman todistusta.

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi

Päättäjä

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Sairaus- ja työtapaturmalomat 13.2.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.