Valtuustoaloite, Helsingin osallistuminen kulttuuria, taidetta ja sosiaalisia aktiviteetteja edistävään Fair Saturday-kaupunkiverkostoon

HEL 2019-002606
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 574 §

V 25.9.2019, Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite Helsingin liittymisestä kulttuuria, taidetta ja sosiaalisia aktiviteetteja edistävään Fair Saturday -kaupunkiverkostoon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Eva Biaudet'n aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Eva Biaudet ja 19 muuta valtuutettua esittävät, että Helsinki hakee jäsenyyttä kansainvälisessä verkostossa, johon kuuluvat kaupungit viettävät Fair Saturday -päivää marraskuun viimeisenä lauantaina. Aloitteessa todetaan ehdotuksen taustaksi, että Mustaa perjantaita on vietetty kansainvälisesti kulutuksen juhlapäivänä. Kriittisempi suhtautuminen kuluttamiseen on johtanut taidetta ja kulttuuria painottavan Fair Saturday -tapahtuman perustamiseen.

Fair Saturday -tapahtumaa vietettiin vuonna 2017 jo 114 kaupungissa. Helsinki voisi olla Suomessa ensimmäinen osallistuja. Osallistuminen edellyttäisi, että kaupunki markkinoi päivää virallisten tiedotuskanaviensa kautta. Samalla Helsingistä tulisi virallinen jäsen kansainväliseen Fair Saturday -kaupunkiverkostoon.

Aloitteen johdosta on saadussa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnosta ilmenee, että Fair Saturday -taphtuman takana on Espanjaan rekisteröity Fair Saturday Foundation. Säätiön kanssa voi tehdä yhteistyötä kolmella tavalla: 1. kaupunki järjestää tapahtuman itse lisensiointia hyväksikäyttäen, 2. tapahtuma rakennetaan kaupungin ja säätiön yhteistyönä tai 3. kaupunki ostaa järjestelyt säätiöltä avaimet käteen -periaatteella. Suuntaa antavaa hinnoittelutietoa on toistaiseksi 2. kohdan yhteistyömallista. Tälle säätiö esittää hinnaksi ensimmäisenä vuotena 18 000 - 20 000 euroa, jonka lisäksi tulee matka- ja majoituskuluja.

Kulttuuripalvelukokonaisuudella ei ole resursseja tapahtuman järjestämiseen kuluvana vuonna. Kuten lautakunnan lausunnossa todetaan, kaupunkia ei ole myöskään nähty ensisijaisena toimijana tämän tyyppisessä kampanjassa. Asia on kuitenkin etenemässä: Kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi kokouksessaan 28.5.2019 Yhteismaa ry:lle 35 000 euroa Fair Saturday -tapahtuman tuomiseksi Helsinkiin ja ensimmäisen tapahtuman tuottamiseen marraskuun viimeisenä lauantaina 2019. Jaoston päätöksen perusteluissa todetaan, että Fair Saturday tulee olemaan sateenvarjomainen festivaali, joka on avoin kaikenlaisille kulttuuritoimijoille ja kulttuurille eri puolilla Helsinkiä. Hankkeen kumppaneina toimivat Fair Saturday Org ja Helsingin kaupunginosayhdistys Helka. Helsingin kaupunki osallistuu mm. kutsumalla tapahtumapäivänä omiin esityksiinsä lyhyitä hyväntekeväisyys-, ympäristö- ja muiden järjestöjen esittelyjä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.05.2019 § 84

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että vuoden 2019 aikana selvitetään erilaiset osallistumistavat Fair Saturday -tapahtuman viettoon yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa ja tehdään saatujen kokemusten ja selvitysten jälkeen päätös mahdollisesta liittymisestä Fair Saturday -verkostoon kaupunkina.

Fair Saturdayta vietetään vuosittaisen Black Fridayksi nimetyn marraskuun viimeisen perjantain ostospäivän jälkeisenä päivänä. Fair Saturdayn painotus on kulttuurin ja yhteisöllisyyden juhlimisessa: taiteilijat ja kulttuuri-instituutiot tukevat esityksillään valitsemiaan sosiaalisia kohteita. Tapahtuma on lähtenyt liikkeelle Bilbaosta. Marraskuussa 2015 se järjestettiin ensimmäisen kerran useammassa (45) kaupungissa Espanjassa, ja on sen jälkeen levinnyt kymmeniin muihin kaupunkeihin eri mantereilla. Vuonna 2018 järjestettiin 630 tapahtumaa 106 kaupungissa. Virallisia, suurimuotoisemmin toimivia Fair Saturday -kaupunkeja ovat mm. Milano, Pisa, Bristol, Dundee ja Lima sekä koko Skotlanti. Vuonna 2019 verkostoon on liittynyt mm. Chicago.

Valtuutettu Eva Biaudet ehdottaa valtuustoaloitteessaan, että Helsinki liittyisi jäseneksi Fair Saturday -tapahtumaa järjestävien kaupunkien kansainväliseen verkostoon. Tapahtuman takana on Espanjaan rekisteröity Fair Saturday Foundation, jonka kanssa voi tehdä yhteistyötä kolmella tasolla: kaupunki järjestää tapahtuman itse lisensointia hyväksikäyttäen, tapahtuma rakennetaan kaupungin ja säätiön yhteistyönä sopimukseen perustuvalla tavalla, tai kaupunki voi ostaa järjestelyt säätiöltä avaimet käteen -periaatteella. Suuntaa-antavaa hinnoittelutietoa on toistaiseksi yhteistyömallista, jonka hinnaksi säätiö esittää ensimmäisenä vuotena 18 000 – 20 000 euroa ilman matka- ja majoituskuluja. Bilbaosta matkustaa kaksi henkilöä konsultoimaan tapahtuman järjestelyjä 2–3 kertaa/vuosi.

Viralliseksi Fair Saturday -kaupungiksi ryhtyminen tarkoittaisi, että kaupunki sitoutuu edistämään tapahtuman järjestelyjä oman organisaationsa kautta. Vastaavasti kaupunki pääsee osaksi kansainvälistä virallisten Fair Saturday -kaupunkien verkostoa.

Fair Saturday -verkostoon osallistumisesta on neuvoteltu Fair Saturday -säätiön ja kaupungin kulttuuripalvelukokonaisuuden kesken. Palvelukokonaisuuden omiin vuoden 2019 ohjelmiin tapahtumaa ei pystytä resurssisyistä sisällyttämään. Suomalaisessa kontekstissa ei ole myöskään pidetty tarkoituksenmukaisena että kaupunki olisi ensisijainen toimija tämän tyyppisessä kampanjassa.

Tapahtuman järjestämisestä on keskusteltu myös joidenkin kansalaisyhteiskunnan/järjestöjen edustajien kanssa. Kaksi kansalaisjärjestöä on tehnyt yhdessä kulttuuriavustushakemuksen Fair Saturday -toiminnan järjestämiseksi vuonna 2019. Tavoitteena on selvittää Fair Saturday -konseptin toimivuutta ja vetovoimaa Helsingissä. Päätös avustuksesta tehdään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 28.5.2019.

Mikäli kulttuuri- ja kirjastojaoston päätös on myönteinen, päästään Helsingissä syksyllä 2019 hankkimaan kokemusta Fair Saturday -tyyppisen tapahtuman järjestämisestä ja vastaanotosta. Kokemus auttaisi myös määrittelemään, mikä olisi kaupungin rooli jatkossa.

23.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335

tuula.haavisto@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi