Valtuustoaloite, Helsingin osallistuminen kulttuuria, taidetta ja sosiaalisia aktiviteetteja edistävään Fair Saturday-kaupunkiverkostoon

HEL 2019-002606
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 25. / 574 §

V 25.9.2019, Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om Helsingfors inträde i Fair Saturday-stadsnätverket för kultur, konst och sociala aktiviteter

Helsingfors stadsstyrelse

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Eva Biaudet och 19 andra ledamöter föreslår att Helsingfors ska söka medlemskap i ett internationellt nätverk av städer som firar Fair Saturday-dagen den sista lördagen i november. Det konstateras i motionen som bakgrund till förslaget att man internationellt har firat Black Friday som konsumtionens högtidsdag. Ett mera kritiskt sätt att förhålla sig till konsumtion har lett till att man har instiftat evenemanget Fair Saturday där konst och kultur betonas.

Fair Saturday-dagen firades år 2017 redan i 114 städer. Helsingfors skulle kunna vara först med att delta i Finland. Deltagande kräver att staden marknadsför dagen genom sina officiella informationskanaler. Samtidigt skulle Helsingfors bli officiell medlem i det internationella nätverket av Fair Saturday-städer.

Det framgår av kultur- och fritidsnämndens utlåtande med anledning av motionen att den spanskregistrerade stiftelsen Fair Saturday Foundation står bakom Fair Saturday-evenemanget. Det är möjligt att samarbeta med stiftelsen på tre sätt: 1. staden ordnar evenemanget själv med utnyttjande av licensiering, 2. evenemanget byggs upp av staden och stiftelsen i samarbete eller 3. staden köper arrangemanget nyckelfärdigt av stiftelsen. Riktgivande prisinformation finns tills vidare om samarbetsmodellen enligt punkt 2. För det föreslår stiftelsen ett pris på 18 000–20 000 euro under det första året. Dessutom tillkommer kostnader för resor och logi.

Kulturservicehelheten har inte resurser att ordna ett sådant evenemang i år. Såsom det konstateras i nämndens utlåtande har staden inte heller betraktats som primär aktör i en kampanj av detta slag. Saken håller ändå på att framskrida: Kultur- och bibliotekssektionen beviljade på sitt sammanträde 28.5.2019 föreningen Yhteismaa ry ett bidrag på 35 000 euro för att införa Fair Saturday-dagen i Helsingfors och för att den sista lördagen i november 2019 producera evenemanget för första gången. Det konstateras i motiveringarna till sektionens beslut att Fair Saturday ska vara en festival av paraplykaraktär och att den ska vara öppen för alla slags kulturaktörer och kultur runt om i Helsingfors. Projektet har som partner Fair Saturday Org och Helsingfors stadsdelsföreningar Helka. Helsingfors stad deltar bland annat genom att på evenemangsdagen inbjuda välgörenhets-, miljö- och andra föreningar att kort presentera sig i samband med stadens egna framträdanden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.05.2019 § 84

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että vuoden 2019 aikana selvitetään erilaiset osallistumistavat Fair Saturday -tapahtuman viettoon yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa ja tehdään saatujen kokemusten ja selvitysten jälkeen päätös mahdollisesta liittymisestä Fair Saturday -verkostoon kaupunkina.

Fair Saturdayta vietetään vuosittaisen Black Fridayksi nimetyn marraskuun viimeisen perjantain ostospäivän jälkeisenä päivänä. Fair Saturdayn painotus on kulttuurin ja yhteisöllisyyden juhlimisessa: taiteilijat ja kulttuuri-instituutiot tukevat esityksillään valitsemiaan sosiaalisia kohteita. Tapahtuma on lähtenyt liikkeelle Bilbaosta. Marraskuussa 2015 se järjestettiin ensimmäisen kerran useammassa (45) kaupungissa Espanjassa, ja on sen jälkeen levinnyt kymmeniin muihin kaupunkeihin eri mantereilla. Vuonna 2018 järjestettiin 630 tapahtumaa 106 kaupungissa. Virallisia, suurimuotoisemmin toimivia Fair Saturday -kaupunkeja ovat mm. Milano, Pisa, Bristol, Dundee ja Lima sekä koko Skotlanti. Vuonna 2019 verkostoon on liittynyt mm. Chicago.

Valtuutettu Eva Biaudet ehdottaa valtuustoaloitteessaan, että Helsinki liittyisi jäseneksi Fair Saturday -tapahtumaa järjestävien kaupunkien kansainväliseen verkostoon. Tapahtuman takana on Espanjaan rekisteröity Fair Saturday Foundation, jonka kanssa voi tehdä yhteistyötä kolmella tasolla: kaupunki järjestää tapahtuman itse lisensointia hyväksikäyttäen, tapahtuma rakennetaan kaupungin ja säätiön yhteistyönä sopimukseen perustuvalla tavalla, tai kaupunki voi ostaa järjestelyt säätiöltä avaimet käteen -periaatteella. Suuntaa-antavaa hinnoittelutietoa on toistaiseksi yhteistyömallista, jonka hinnaksi säätiö esittää ensimmäisenä vuotena 18 000 – 20 000 euroa ilman matka- ja majoituskuluja. Bilbaosta matkustaa kaksi henkilöä konsultoimaan tapahtuman järjestelyjä 2–3 kertaa/vuosi.

Viralliseksi Fair Saturday -kaupungiksi ryhtyminen tarkoittaisi, että kaupunki sitoutuu edistämään tapahtuman järjestelyjä oman organisaationsa kautta. Vastaavasti kaupunki pääsee osaksi kansainvälistä virallisten Fair Saturday -kaupunkien verkostoa.

Fair Saturday -verkostoon osallistumisesta on neuvoteltu Fair Saturday -säätiön ja kaupungin kulttuuripalvelukokonaisuuden kesken. Palvelukokonaisuuden omiin vuoden 2019 ohjelmiin tapahtumaa ei pystytä resurssisyistä sisällyttämään. Suomalaisessa kontekstissa ei ole myöskään pidetty tarkoituksenmukaisena että kaupunki olisi ensisijainen toimija tämän tyyppisessä kampanjassa.

Tapahtuman järjestämisestä on keskusteltu myös joidenkin kansalaisyhteiskunnan/järjestöjen edustajien kanssa. Kaksi kansalaisjärjestöä on tehnyt yhdessä kulttuuriavustushakemuksen Fair Saturday -toiminnan järjestämiseksi vuonna 2019. Tavoitteena on selvittää Fair Saturday -konseptin toimivuutta ja vetovoimaa Helsingissä. Päätös avustuksesta tehdään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 28.5.2019.

Mikäli kulttuuri- ja kirjastojaoston päätös on myönteinen, päästään Helsingissä syksyllä 2019 hankkimaan kokemusta Fair Saturday -tyyppisen tapahtuman järjestämisestä ja vastaanotosta. Kokemus auttaisi myös määrittelemään, mikä olisi kaupungin rooli jatkossa.

23.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335

tuula.haavisto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.09.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

kanslichef
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi