Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitos laskujen hyväksyjät 1.3.2019 alkaen

HEL 2019-002624
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksymiseksi 1.5.2019 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät sekä heidän nimetyt sijaisensa ovat sijaisuusaikana oikeutettuja hyväksymään taloushallintopalveluliikelaitoksen laskuja oman
osastonsa tai palvelualueensa osalta 1.5.2019 alkaen seuraavasti:

Osasto
Laskujen hyväksyjät
Sijainen
Keskitetyt palvelut
Päivi Turpeinen
Harri Numminen
Taloushallintopalvelut osasto
Pasi Rauhaniemi
Anu Hiltunen tai Elina Tirkkonen
Palkkahallinnon palvelut osasto
Eija Keränen
Päivi Quandt tai Maija Husso

Lisäksi keskitetyt palvelut osaston Prosessit ja talouden tietojärjestelmät palvelualueella laskujen hyväksyjä on Päivi Lahti sijaisena Kari Kallio tai Lauri Mattila.

Päättäjä totesi lisäksi, että hyväksyminen voidaan jättää tekemättä kun:
- Bosti-hankintajärjestelmään on tehty hankintavaltuuksien mukaisesti
tilaus sekä toimituksen vastaanottomerkintä
- lasku vastaa CM-järjestelmässä hyväksyttyä sopimusta
- lasku vastaa M2-järjestelmässä hyväksyttyä menoa

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että ostolaskujen käsittelyssä tulee noudattaa rajoitusjohtajan 12.10.2012 § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 16.1.2019, 11 luku 2 § kohta 8) mukaan liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallintoa.

Päätös tullut nähtäväksi 06.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Päättäjä

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja