Vuokraus, toimistotila Sörnäisten rantatie 22 E, nuorisopalvelukokonaisuus

HEL 2019-002675
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Toimistotilan alivuokraus Looks-Finland Oy:lle, Sörnäisten rantatie 22 E

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti alivuokrata Looks-Finland Oy:lle kahden huoneen muodostaman 43,5 m² kokoisen osuuden osoitteessa Sörnäisten rantatie 22 E sijaitsevasta toimistotilasta liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Toimistotila on vuokrattu nuorisopalvelukokonaisuuteen kuuluvan tapahtumayksikön käyttöön 1.3.2019 alkaen.

Alivuokrasopimus on voimassa 1.3.-31.12.2019, mutta vuokralaisella on mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla jo ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä. Kuukausivuokrana peritään 913,50 euroa. Vuokraan lisätään arvonlisävero.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuteen kuuluvan tapahtumayksikön toimisto muutti Suvilahteen 1.3.2019, liittyen kulttuuriareena Glorian tulevaan muuttoon samalle alueelle.

Tapahtumayksikön käyttöön vuokratuissa toimistotiloissa on aiemmin toiminut myös Looks-Finland Oy. Nuorisopalvelut ja Looks-Finland Oy ovat sopineet, että yritys voi jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan siihen saakka, kunnes löytää uudet toimitilat, mutta kuitenkin kauintaan 31.12.2019 asti. Nuorisopalvelukokonaisuus tarvitsee yritykseltä vapautuvat tilat omaan käyttöönsä viimeistään vuoden 2020 alussa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 24.4.2018, § 91 päätöksen perusteella nuorisopalvelukokonaisuuden palvelun päällikkö saa päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta tai muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään neljän (4) vuoden ajaksi.

Päätös tullut nähtäväksi 14.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Pekka Mönttinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 45807

pekka.monttinen@hel.fi

Päättäjä

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Sopimusluonnos

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.