Toivomusponsi, psykiatrian päivystyksen potilaiden ja läheisten toiveet päivystystoiminnan kehittämisessä

HEL 2019-002710
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 404 §

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päivystystoiminnan ja odotustilojen kehittämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Alviina Alametsä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 27.2.2019 valtuutettu Outi Alasen aloitetta psykiatrian päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto kehottaa selvittämään mahdollisuutta kehittää päivystyksen odotustiloja vastaamaan paremmin mielenterveyden häiriön takia päivystykseen tulevien potilaiden tarpeita, ja selvittää potilaiden ja läheisten toiveita päivystystoiminnan kehittämiseksi." (Alviina Alametsä).

Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä (valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 583/2017). Asetuksen mukaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköissä tulee tarjota keskeisten erikoisalojen päivystyspalvelu. Helsingin päivystystoiminnot on siirretty kaupunginvaltuuston päätöksellä 7.11.2018 § 348 liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS). Psykiatrian päivystyksen kehittämisen järjestämisvastuu on HUSilla.

Haartmanin ja Malmin päivystyksissä psykiatriset potilaat ohjataan hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen odottamaan hoitoa joko päivystyksen yhteiseen odotustilaan tai tilanteen vaatiessa vuodepaikalle. Yhteisellä odotustilalla halutaan estää psykiatristen potilaiden leimautumista. Psykiatristen potilaiden odotusajat molemmissa päivystyksissä ovat lyhyitä ja potilaat voidaan tarvittaessa siirtää vuodepaikalle esimerkiksi ahdistusoireiston vaikeutuessa. Psykiatriset potilaat hoidetaan muiden potilaiden tavoin oireiston mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Vaikeimmista oireista kärsivät potilaat pääsevät nopeasti arvioon ja hoitoon.

HUS Akuutti on selvittänyt päivystyspotilaiden odotustiloja ja odotusaikaa koskevia tarpeita ja toiveita Harvard Business Schoolin opiskelijoiden kanssa yhteistyöprojektina. Selvityksen perusteella potilaat kaipaavat erityisesti nykyistä tarkempaa arviota hoitojakson kokonaiskestosta ja tietoa siitä, mitä odotusaikana tapahtuu. Lisäksi potilashaastattelujen perusteella koettiin tärkeäksi esimerkiksi mahdollisuus mobiililaitteiden lataamiseen odotusaikana.

HUSin saamissa potilaspalautteissa ei ole noussut esille psykiatristen potilaiden erityistarpeita odotustilojen suhteen. Tilannetta selvitetään tämän potilasryhmän erityistarpeiden osalta hyödyntämällä HUSin kokemusasiantuntijaverkostoa. Yleisinä odotustilojen parannuksina Haartmanin ja Malmin päivystyksiin on järjestetty info-näyttöjä. Myös mobiililaitteiden latauspisteitä on tarkoitus järjestää. Muita toimenpiteitä aulatilojen viihtyisyyden parantamiseksi suunnitellaan kokemusasiantuntijoiden palautteen perusteella.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteitä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi