Hankinta, sähkönsyöttöasemien kojeistot, Meilahti, Hernesaari ja Erottaja

HEL 2019-003242
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 69

Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojenhankintaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Siemens Mobility Oy:ltä Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen lisätyöt tarjouksien CR002, CR003, CR005, CR006, CR007, CR008, CR009 mukaisesti yhteensä enintään 57.486,21 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 2H19, jossa Siemens Mobility Oy oli ainoa tarjoaja, joka täytti tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Hankinta käsittää HKL:n raitiotieverkon tasasähkön syöttöasemakojeistojen toimitukset, haalaukset, asennukset ja käyttöönotot toimiviksi kokonaisuuksiksi Meilahteen, Hernesaareen, Erottajalle, sekä optiona Ilmalaan (IL).

Nyt päätettävät kojeistojen hankintaan liittyvät lisätyöt:

 • Lisätyö 2: CR002 AC-kojeisto muutokset, lisätyöesitys valmistuu suunnittelun jäädytyksen jälkeen
 • Lisätyö 3: CR003 DC-kojeisto muutokset, lisätyöesitys valmistuu viikon 24 aikana
 • Lisätyö 5: CR005 VLD laitteen varaosat
 • Lisätyö 6: CR006 Paluuvirtakaapelien valvonta
 • Lisätyö 7: CR007 Paluuvirtakaapelien virranmittausten vieminen SCADAAN+ analogia kortit
 • Lisätyö 8: CR008 Energiamittauskotelo HSML
 • Lisätyö 9: CR009 AC-kojeistojen varastointikustannukset tehtaalla FAT siirtymisen vuoksi.

Edellä mainittujen lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat päätökset

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 21.3.2019 (§ 47) oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistot Siemens Mobility Oy:ltä yhteensä enintään 1.203.105,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen hankintaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 120.310,50 eurolla (alv 0%), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisarvosta.

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Siemens Mobility Oy:ltä Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen lisätyön 1 tarjouksen CR001, 22.5.2019 mukaisesti yhteensä enintään 30.671,43 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 88.157,64 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (47 §, 21.3.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 32.152,86 euroa (alv 0 %).

Päätös tullut nähtäväksi 23.04.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35731

rauno.iivari@hel.fi

Päättäjä

Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja
Anna Lonka
lakimies