Talousarvioaloite, Frisbeegolfrata Paloheinään

HEL 2019-003308
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 149 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. talousarvioaloitteesta koskien frisbeegolfradan rakentamista Paloheinän ulkoilualueelle

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää frisbeegolfradan rakentamista Paloheinän ulkoilualueelle kannatettavana, mutta toteaa hankkeen toteuttamisen haasteelliseksi investointimäärärahojen niukkuudesta johtuen.

Liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelut selvitti kesällä 2018 yhdessä frisbeegolfseurojen kanssa, kaupunginvaltuuston päätöksen 13.6.2018, § 187 mukaisesti, mahdollisuutta perustaa frisbeegolfrata Paloheinän ulkoilualueelle. Selvityksen mukaan Paloheinän ulkoilualue soveltuu hyvin frisbeegolfradan sijoituspaikaksi. Rakennushankkeen kustannuksiksi arvioitiin noin 50 000 – 100 000 euroa toteuttamistavasta riippuen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti huolensa investointimäärärahojen riittävyydestä 18.6.2019 kaupunkiympäristön toimialalle antamassaan lausunnossa liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmasta. Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä hetkellä riitä asukasluvun kasvun ja kasvavan palvelutarpeen edellyttämiin liikuntahankkeisiin. Samoin kunnossapidon määrärahat ovat tiukassa ja liikuntapaikkojen korjausvelka kasvaa edelleen. Tässä tilanteessa rakentamisen investointimäärärahat on kohdistettu ensisijaisesti nykyisten liikuntapaikkojen perusparantamiseen siten, että varsinaiset liikunnan suorituspaikat pystytään pitämään käyttökelpoisina ja asiakasturvalisuuden edellyttämällä tasolla.

Helsingin kaupunkistrategia nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen pilottihankkeeksi muun muassa kehittämällä kaupunkiympäristöä ja liikuntatarjontaa liikkumiseen kannustavaksi. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan frisbeegolfradan rakentaminen Paloheinän ulkoilualueelle monipuolistaisi alueen liikuntamahdollisuuksia ja vastaisi lajin kasvaneen harrastajamäärän tarpeisiin. Radan rakentamista varten oli tästä syystä alustavasti varattu 100 000 euron suuruinen määräraha kaupunkiympäristön toimialalle esitettävässä rakentamisohjelmassa. Määräraha jouduttiin poistamaan monen muunkin uuden investointikohteen kanssa, sillä koko vuoden 2019 määräraha jouduttiin kohdentamaan nykyisten olosuhteiden perusparannuksiin.

Frisbeegolfradan rakentamista ei myöskään saatu mahdutettua erillisenä uudiskohteena vuoden 2020 liikuntapaikkarakentamisen ohjelmaan. Rata pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan yhtenä kohteena rakentamisohjelmassa kenttien peruskorjauksille varatulla määrärahalla.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Jussi Chydeniuksen ja kuuden muun valtuutetun allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta koskien 50 000 euron suuruisen määrärahan varaamista frisbeegolfradan perustamiseksi Paloheinän ulkoilualueelle. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.08.2019 § 138

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi