Fun Action -liikuntakorttien määräaikainen käyttö Nuorisopalvelukokonaisuudessa

HEL 2019-003403
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

FunAction- liikuntakorttien luovutus määräaikaisesti nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö antaa FunAction – liikuntakortteja 100 kpl
(á 25€ + kortti 4€) Nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön kevätkaudeksi (maalis-huhtikuu) 2019 aiemmin liikuntaa harrastamattomien nuorten aktivoimiseksi.

Päätöksen perustelut

FunAction- harrasteliikunnan tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia 13-17 -vuotiaille nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi. Nuorisopalvelukokonaisuuden palveluiden kautta kohteena olevien FunAction-ikäisten nuorten tavoittaminen on mahdollista. FunAction -liikuntakortteja antamalla nuorten käyttöön on tavoitteena tutustuttaa nuoria eri liikuntalajien pariin ohjatun toiminnan kautta ja tätä myötä myös mahdollisesti uuden liikuntaharrastuksen löytämiseen.

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Saana Saarikivi, hankekoordinaattori, puhelin: 09 310 71250

saana.saarikivi@hel.fi

Päättäjä

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö