Aamukouluasia 25.4: Tapahtumien tiekartta

HEL 2019-003876
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 260 §

Aamukouluasia: Tapahtumien tiekartta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Huippulaatuinen ja helposti saavutettava kulttuuri sekä urheilutapahtumat tuovat ihmisiä yhteen ja lisäävät keskinäistä ymmärrystä. Helsinki panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen sekä keventää lupa- ja järjestelykäytäntöjään siten, että kaupungissa on helppo järjestää erilaisia tapahtumia. Tapahtumat
tukevat ja toteuttavat merkittävällä tavalla strategiassa määriteltyjä tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta kaupungista.

Helsingin kaupungin edellinen tapahtumastrategia on vuodelta 2010. Uusi kaupunkistrategia edellyttää linjausten päivittämistä. Tapahtumien tiekarttatyö käynnistyi suurtapahtumien koordinaatioryhmän toimeksiannosta lokakuussa 2018. Kaupunginkanslian viestintäosasto on ollut päävastuussa valmistelusta yhteistyössä Helsingin tapahtumasäätiön kanssa.

Tapahtumien tiekartan avulla pyritään kolmeen päätavoitteeseen:

1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla uuden kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista

  • Helsingin tapahtumallisuus on monimuotoista ja omaperäistä
  • Tapahtumallisuuden myötä Helsinki kansainvälistyy ja tapahtumia näkyy laajalla alueella koko Helsingissä
  • Avoin ja osallistava tapahtumallisuus lisää ihmisten keskinäistä ymmärrystä

2. Tapahtumallisuus on vastuullista

  • Kaupunki sitoutuu kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen, ja myös tapahtumallisuuden kehittämisessä vastuullisuus on keskiössä

3. Tapahtumallisuus on toimivaa

  • Kaupunki on toimiva ja ketterä alusta tapahtumille ja parempikumppani tapahtumatoimijoille
  • Tapahtumia tuotetaan ja hyödynnetään siten, että kaupungin organisaation koko osaaminen on käytössä ja kehittyy
  • Palvelua tapahtumajärjestäjille parannetaan korostaen samalla vastuullisuutta tapahtumien järjestämisessä

Viestintäjohtaja Liisa Kivelä ja Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula alustavat aiheesta kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi