Talousarvion toteutumisennuste vuonna 2019, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-003982
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 72 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toteutumista koskeva 1. ennuste

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen ja kehotti toimialaa ryhtymään toimenpiteisiin tavoitekatteeseen pääsemiseksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään päätökseen: "Lautakunta katsoo, että toimialan taloutta suunnitellessa pitäisi huomioida myös tulospalkkiot".

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 27.2.2019 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2019 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euromääräinen ennuste, toiminnan tavoitteet, kaupunkitasoiset strategiamittarit ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennuste 1/2019 keskiviikkona 10.4.2019 (sisäiset erät 5.4.)
Ennuste 2/2019 perjantaina 9.8.2019 (sisäiset erät 5.8.)
Ennuste 3/2019 keskiviikkona 23.10.2019 (sisäiset erät 18.10.)
Alustava tilinpäätös 2019, tammikuun loppu 2020

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun toteumatilannetta. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, joten ennusteet tulee laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella.

Toimintaympäristön keskeisten muutosten vaikutukset talousarvion toteutumiseen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan TA-kohdan 41001 sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan 700 000 eurolla. Toimintakatetasoon vaikuttaa keskustakirjasto Oodin ennakoitua suuremmasta käytöstä johtuva lisärahoituksen tarve ja liikuntapalvelukokonaisuuden kasvaneet ylläpitokulut. Tulospalkkioon ei tällä ennusteella ole maksuvaraa.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten (TA-kohdat 41002 ja 41003) arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen arvioidaan alittuvan 150 000 eurolla.

Kaupunkistrategia, kaupunkiyhteiset hankkeet ja yhteissuunnittelu

Maailman toimivin kaupunki

Palvelujen kehittämisen välineeksi on otettu käyttöön viime vuonna kehitetyt kaupunkilaisprofiilit. Jokaisessa palvelussa kuvataan palvelupolkuja kaupunkilaisprofiileita hyödyntäen.

Asiakaskokemuksen arviointiin, parantamiseen ja johtamiseen on käytössä yhteinen väline. Asiakaspalautelaitteita on lisätty edellisvuoden tasosta ja suositteluindeksin (NPS) käyttöä on laajennettu. Lähtötason arviointi on tehty ja toinen arviointi tehdään loppuvuonna

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Toimialan olosuhteiden suunnitteluperiaatteiden laadinta edistyy suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Toimialan tilojen käytön helpottamista koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan on edistetty aloittamalla tilojen sähköisen varausjärjestelmän kehittäminen ja yhteisten periaatteiden laatiminen.

Töölönlahden alueen kehittäminen tapahtumapaikkana sekä kulttuurin ja vapaa-ajan keskittymänä etenee suunnitellusti yhdessä Töölönlahtiverkoston kanssa.

Uudistuvat palvelut

Lapsille ja nuorille kehitetyn valtakunnallisen harrastuspassin käyttöönotto etenee suunnitellusti.

Digitaalista asiakkuutta edistetään kytkemällä vähintään kaksi kolmesta suuresta asiakastietojärjestelmästä oma.helsinki -asiakkuuteen. Hanke etenee suunnitellusti. Toimialan digitalisaatio-suunnitelman toimenpiteet etenevät suunnitellusti.

Toimialan digitalisaatio-ohjelma etenee suunnitellusti. Sen avulla parannetaan palvelujen löydettävyyttä ja asiakaskokemusta. Hankkeeseen on varattu rahaa vuodelle 2019 yhteensä 2,8 miljoonaa, joista 0,7 miljoonaa on ulkopuolista rahoitusta ja 1,2 miljoonaa investointirahoja. Liitteessä tarkempi selvitys digiohjelmasta.

Toimialan vastuulla oleva kaupunkitason liikkumisohjelma on käynnistynyt ja etenee toimialayhteisesti. Toimialan palveluista koottava palvelutarjottimen tuottaminen kahdella Helsingin alueella yhteistyössä Kaskon kanssa on käynnistynyt.

Toimialan osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sen avainhankkeita on toteutettu ja asukkaita osallistettu palvelujen kehittämiseen. Toimiala on mukana osallistuvan budjetoinnin toimeenpanossa.

Helsinki Biennaalin valmistelua jatketaan sisältöjen ja tuotantojen osalta Vallisaareen. Vuonna 2020 järjestettävän Biennaalin taideteosten perustamistöitä aloitetaan Vallisaaressa jo kesällä 2019.

Vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta

Valmistelu toimialan johdon, asiantuntijoiden, hallinnon ja tukitehtävien henkilöstön yhteisestä toimitilasta etenee suunnitellusti. Töölön kisahallin perusparannuksen tarveselvitystä päivitetään. Lisäksi yksikkökustannusvertailu suhteessa kuuteen suurimpaan kaupunkiin otetaan käyttöön.

Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Talousarviossa on määritelty toimialalle kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta vuosille 2019-2021:

1. Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella.
2. Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka.
3. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle.

Sitovien tavoitteiden toteutumista mitataan seitsemän osatavoitteen onnistumisella, jotka on projektoitu ja niille on sovittu omistajat johtoryhmästä sekä luotu tarvittavat projektirakenteet.

Kaikki projektit ovat käynnistyneet ja niiden vaiheistus ja aikataulu kuvataan erillisessä dokumentissa, jossa todetaan myös arvioidut riskit kunkin projektin kohdalla. Riskeistä huolimatta osatavoitteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Toimialalla seurattavista suoritteista käyntikertojen ennustetaan toteutuvan ja joiltain osin ylittyvän. Yleisten kulttuuripalvelujen käsiteltyjen avustusten määrän sekä nuorisopalveluiden nuorten järjestämän toiminnan määrän ennustetaan alittavan tavoitteen riittämättömän pohjatiedon ja ennakoimattomien toimintaympäristömuutosten vuoksi.

Arvio tavoitteisiin ja toimintaan liittyvistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Taloudelliset riskit vuoden 2019 talousarvion sitovan taloustavoitteen saavuttamiseksi aiheutuvat liikuntakiinteistöjen riittämättömistä ylläpito- ja kunnossapitomäärärahoista. Myös Pirkkolan jäähallin sulkemisesta aiheutuu yhä kustannuksia toimialalle. Oodin avautuminen on kasvattanut kirjaston käyntimääriä huomattavasti. Tämä aiheuttaa budjetoitua suurempia menoja mm. henkilöstöön, siivoukseen ja vartiointiin sekä aineistohankintamäärärahoihin. Riskinä myös on, että toimialalle asetettua tulotavoitetta ei saavuteta; esimerkiksi Biennaalin ulkopuolisen rahoituksen osuuteen liittyy epävarmuutta. Lisäksi markkinointi- ja viestintäresurssien väheneminen toimialamuutoksen yhteydessä sekä esimerkiksi lipunmyyntikäytännön muutos kulttuuritaloissa vaikuttaa yhä siihen, että toimialan myyntitavoitteiden, mutta myös kävijämäärätavoitteiden saavuttaminen on haastavaa. Hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstön tiukka mitoitus aiheuttaa palveluviiveitä sisäisille asiakkaille ja täten vaikuttavat koko toimialan asiakaskokemuksen laatuun.

Ennusteen taulukot sekä tietolomake löytyvät liitteinä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi