Yhtiökokoukset vuonna 2019, Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti

HEL 2019-004271
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 36 §

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan toimitusjohtaja Pekka Pirinen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2018 on hallituksen jäseneksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle toimitusjohtaja Mikko Syrjänen. Syrjänen on 7.2.2019 ilmoittanut eroavansa hallituksesta välittömästi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66%.Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunki konsernia hallita vuokraoikeudella Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelissa 54004 sijaitsevaa tonttia 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisenyhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinaisessa yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eronneen Mikko Syrjäsen tilalle. Syrjänen on eronnut yhtiön hallituksesta siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi