Kunta 10 - tuloksen perusteella valittujen työyksiköiden kehittäminen

HEL 2019-004409
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Kunta 10 - tuloksen perusteella valittujen työyksiköiden kehittäminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteessä olevat ehdotetut kehittämishankkeet ja myöntää niille kehittämisrahaa 42 063 euroa.

Päätöksen perustelut

Työhyvinvointiohjelmassa on sovittu, että kaikki työyksiköt, joiden Kunta10 –kokonaistulos on 25 tai vähemmän, käynnistävät kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteistä korvataan työhyvinvointi- ja Kunta 10- kehittämisrahoista 50 prosenttia ja toimiala maksaa itse 50 prosenttia kehittämiskustannuksista.

Toimialat ovat lähettäneet hakemuksensa kansliaan ja ne on arvioitu. Valmiit ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat olivat edellytyksenä rahan saamiseen. Rahaa ei myönnetty lisätyövoiman palkkaamiseen työyksikköön.

Päätös tullut nähtäväksi 19.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Titi Heikkilä, työhyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 37986

titi.heikkila@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Kunta10 -tulosten perusteella valittujen työyksiköiden kehittämisraha

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.