Hankinta, toimistotarvikkeet, kaupunginkanslia

HEL 2019-004672
Asialla on uudempia käsittelyjä
39. / 588 §

Hankintaoikaisuvaatimus, toimistotarvikkeet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että toimistotarvikkeista 27.6.2019 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely raukeaa hankintamenettelyn keskeyttämisen vuoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintajohtaja on päätöksellään 23.7.2019 keskeyttänyt toimistotarvikkeiden hankinnan. Hankintaa ei näin ollen enää toteuteta oikaisuvaatimuksen kohteena olevan, 27.6.2019 tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Tarkoituksena on kilpailuttaa hankinta uudelleen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 23.07.2019 § 60

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää toimistotarvikkeiden puitejärjestelyä koskevan hankinnan hankintasopimusta tekemättä.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt asiassa parhaan tarjouksen valinnasta hankintapäätöksen 27.6.2019, §55, H014-19, Dnro HEL 2019-004672 Toimistotarvikkeiden hankinta.

Hankinnan kohteen kuvauksessa käytetty ympäristöystävällisyyttä koskeva vaatimus on epätäsmällinen, eikä tarjouspyyntö ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikkö aloittaa hankinnassa mahdollisimman pian uuden hankintamenettelyn, jossa edellä mainittu tarjouspyynnön puute on korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 27.06.2019 § 55

Lisätiedot

Sirkka Hiltunen, vs. hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 31501

sirkka.hiltunen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.