Hankinta, toimistotarvikkeet, kaupunginkanslia

HEL 2019-004672
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 39. / 588 §

Hankintaoikaisuvaatimus, toimistotarvikkeet

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että toimistotarvikkeista 27.6.2019 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely raukeaa hankintamenettelyn keskeyttämisen vuoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hankintajohtaja on päätöksellään 23.7.2019 keskeyttänyt toimistotarvikkeiden hankinnan. Hankintaa ei näin ollen enää toteuteta oikaisuvaatimuksen kohteena olevan, 27.6.2019 tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Tarkoituksena on kilpailuttaa hankinta uudelleen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 23.07.2019 § 60

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää toimistotarvikkeiden puitejärjestelyä koskevan hankinnan hankintasopimusta tekemättä.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt asiassa parhaan tarjouksen valinnasta hankintapäätöksen 27.6.2019, §55, H014-19, Dnro HEL 2019-004672 Toimistotarvikkeiden hankinta.

Hankinnan kohteen kuvauksessa käytetty ympäristöystävällisyyttä koskeva vaatimus on epätäsmällinen, eikä tarjouspyyntö ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikkö aloittaa hankinnassa mahdollisimman pian uuden hankintamenettelyn, jossa edellä mainittu tarjouspyynnön puute on korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 27.06.2019 § 55

Lisätiedot

Sirkka Hiltunen, vs. hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 31501

sirkka.hiltunen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.