Hankinta, katu- ja ratatyöt, Hämeentie välillä Junatien silta - Hakaniemi

HEL 2019-005043
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 100

Hämeentien katujärjestelyiden lisätyöt

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Hämeentien katujärjestelyt -urakan lisätyöt 90, 182, 183, 73B, 443, 246 ja 383 Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-2021-70 mukaisesti yhteensä enintään 66.638,27 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Hankinta koskee rakentamisen aikana tarpeellisiksi todettuja lisä- ja muutostöitä Hämeentien urakka-alueella raitiotieurakan osalta.

Lisätyö 90 koskee kiskogeometriaan tehtyjä muutoksia urakka-alueen pohjoispäädyssä. Muutokset olivat pakollisia, jotta uusi kiskolinjaus voitiin sovittaa Junatien ylittävän sillan kiskonliikuntalaitteisiin. Lisätyön kustannus 2.428,80 euroa.

Lisätyö 182 koskee urakka-alueen ulkopuolelta perustuksineen uusittua YK-pylvästä Hämeentien ja Kulmavuorenkadun risteyksessä. Uusimistarve on todettu yhdessä kunnossapitoyksikön kanssa. Lisätyön kustannus 12.026,00 euroa

Lisätyö 183 koskee urakka-alueen ulkopuolelta perustuksineen uusittua YK-pylvästä Hämeentien ja Pääskylänkadun risteyksessä. Pylväs on uusittu perustuksineen aivan Junatien tukimuurin viereen. Uusimistarve todettu yhdessä kunnossapitoyksikön kanssa. Lisätyön kustannus 12.601,06 euroa.

Lisätyö 73B koskee poikkeuksellisen paksun radan pohjalaatan purkua, kuormaamista ja jätteenkäsittelyä Hämeentien paaluvälillä 60-80. Lisätyön kustannus 5.643,12 euroa.

Lisätyö 443 koskee radan pohjalaatan ohentamista raitiotien risteävien kaukolämpöputkien vuoksi. Ohennetun pohjalaatan alle on tehty vahvistus raudoittamalla. Lisätyön kustannus 621,29 euroa.

Lisätyö 246 koskee urakoitsijan HKL:n Koskelan varikolta noutamia raide-elementtejä. Aikataulusyistä sovittiin urakkasopimuksesta poiketen, että HKL:n sijaan kiskotoimitukset työmaalle järjestää urakoitsija. Lisätyön kustannus 18.564,84 euroa.

Lisätyö 383 koskee kiskoalueen kulutuskerroksen asfalttityypin vaihtamista AB11->AB16. AB16 asfalttia käytetään kulutuskerroksessa rata-alueella aina, kun raitiotie on erotettu muusta liikenteestä. Asfalttityypin muutos astunut voimaan suunnittelun ja toteutuksen välisenä ajanjaksona. Lisätyön kustannus 7.579,91 euroa.

Tehtyjen töiden lisäksi tulee HKL:n maksettavaksi rakennuttamispalkkio, joka on nyt päätettävien lisätöiden osalta 3.173,25 euroa.

Lisätyöt on todettu tarpeelliseksi turvallisen ja toiminnallisen raitiotien toteuttamiseksi.

Aiemmat päätökset ja tilaukset

Hankepäätös:

Kaupunginhallituksen päätös 253 §, 15.4.2019:

Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeentien raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat (välillä Junatien silta – Hakaniemi) siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 6,6 milj. euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös:

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 84 §, 16.5.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Hämeentien katujärjestelyt –hankkeesta johtuvat raitiotien purku- ja rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen palvelulta tarjouksen Infra1-19-28, 14.1.2019 mukaisesti yhteensä enintään 4.540.638,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös § 131, 21.8.2020

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Hämeentien urakan aikana tarpeelliseksi todetun lisätyön nro. 121B Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-20-100 mukaisesti yhteensä enintään 9.452,02 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Summa sisältää urakoitsijan laskuttamat muutostyöt sekä KYMPin rakennuttamispalkkion.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 17 §, 29.1.2021:

Toimitusjohtaja päätti tilata Hämeentien katujärjestelyt -urakan lisätyöt 62 ja 273A Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-2021-27 mukaisesti yhteensä enintään 40.329,25 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Projektipäällikön lisätilausvaltuudella tilatut lisätyöt:

  • Lt 107 2 kpl kaapelikaivoja 12.936,00 euroa
  • Lt 108 3 kpl kaapelikaivoja 19.404,00 euroa

Nyt päätettävänä olevien lisätöiden jälkeen on Hämeentien urakkakokonaisuuteen liittyviä lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 148.759,54 eurolla. Johtokunnan päätöksen 131 §, 21.8.2020 mukaisesta lisätyövaltuutuksesta on jäljellä 160.692,48 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 25.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024

otto.kyrklund@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi

Päättäjä

Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja
Miika Tetri
lakimies