Kansainvälinen energiahaastekilpailu

HEL 2019-005063
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 86 §

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun palkinto- ja järjestämiskustannukset

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää myöntää kaupunginkanslian strategiaosastolle käytettäväksi 1 000 000 euroa Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun voittajapalkinnon maksamiseen ja enintään 470 000 euroa kilpailun järjestämiseen, talousarvion kohdalta 1 30 01 kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 104020106902). Palkintosumma (1 000 000 euroa) maksetaan vuoden 2020 tai 2021 aikana, tai jaettuna näille vuosille, riippuen kilpailuprosessin etenemisestä. Kilpailun järjestelyn kulut (enintään 470 000 euroa) maksetaan vuonna 2020.

Sulje

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035.

Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä vaatii merkittävää panostusta rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja päästöttömään energiantuotantoon. Noin 56 prosenttia Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu lämmittämiseen käytetyn energian tuotannosta. Vuonna 2018 Helsingin kaukolämmöstä 53 prosenttia tuotettiin kivihiilellä.

Pormestari lanseerasi Helsinki Symposiumin yhteydessä 3.4.2019 kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy Challengen, energia-alan innovaatioiden löytämiseksi ja kivihiilen korvaamiseksi Helsingin kaukolämmön tuotannossa kestävällä tavalla.

Kansliapäällikkö päätti 30.4.2019 § 91 solmia Pöyry Management Consulting Oy:n kanssa hankintasopimuksen energiahaastekilpailun toteutuksen valmistelemiseksi. Kansliapäällikkö päätti 18.10.2019 § 193 asettaa kilpailun koordinaatiota varten kaupungin sisäisen työryhmän, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea kilpailun läpiviemistä. Haastekilpailun valmistelusta ja järjestämisestä vastaa kaupunginkansliaan palkattu projektinjohtaja.

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun päätavoitteena on löytää uusia innovaatioita, teknologioita ja ratkaisuja, joiden avulla Helsingin lämmityksessä käytettävä kivihiili voidaan korvata ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kaupunki haluaa toteuttaa globaalia vastuutaan ilmastohaasteen ratkaisemisessa jakamalla kilpailusta saatavan tiedon ja ratkaisut vapaasti muiden kaupunkien kanssa. Kilpailun synnyttämät uudet ratkaisut eivät näin ollen hyödytä vain Helsinkiä vaan laajemmin muita kaupunkeja, jotka pyrkivät ratkaisemaan energiantuotannon kestävyyteen liittyvän haasteen.

Tavoitteena on, että kilpailu saavuttaa laajaa kansainvälistä näkyvyyttä, ja että kilpailun avulla Helsinki näyttäytyy innovaatiomyönteisenä ja ilmastonmuutoksen hillinnän kärkijoukkoon kuuluvana kaupunkina. Kilpailu mahdollistaa uusien, kaupunkia ja alan sidosryhmiä myös kilpailun jälkeen hyödyttävien verkostojen rakentamisen. Kilpailun toteutuksessa on tarkoitus tehdä yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kuten World Economic Forumin ja C40-verkoston sekä esimerkiksi Toronton ja Amsterdamin kaupunkien kanssa.

Kilpailu tulee olemaan noin vuoden mittainen ja se toteutetaan vaiheittain. Keväällä 2020 järjestettävän ilmoittautumisvaiheen jälkeen kolmesta viiteentoista tiimiä etenee kehittämisvaiheeseen, joka käydään syksyllä. Haastekilpailun voittajat julkistetaan loppuvuodesta 2020. Kilpailun aikataulu on kuvattu liitteessä (liite 1).

Kilpailuun osallistuminen on avoinna maailmanlaajuisesti. Näin varmistetaan, että suomalaisten energia-alan osaajien lisäksi parhaat ulkomaalaiset asiantuntijat voivat tuoda näkemyksensä mukaan. Kansainvälinen tuomaristo arvioi esitettyjä ratkaisuehdotuksia. Arviointikriteerejä ovat ratkaisun toteutettavuus, ympäristövaikutukset, resurssivaikutukset, ratkaisujen toteuttamiseen liittyvät investoinnit ja muut kustannukset sekä toimitusvarmuus.

Kilpailun kautta saatavien ratkaisujen toteuttamisesta päätetään kilpailun jälkeen erikseen. Kilpailu toteutetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä noudattaen. Kilpailun valmisteluvaiheessa kaupunki on käynyt vuoropuhelua Helen Oy:n kanssa. Helen Oy osallistuu kilpailun eri vaiheiden toteutukseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Laura Uuttu-Deschryvere, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 15266

laura.uuttu-deschryvere@hel.fi