Kansainvälinen energiahaastekilpailu

HEL 2019-005063
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 64

Kansainvälisen energiahaastekilpailun päättäminen ja palkkioiden maksaminen

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun tulokset ja päätti kilpailun palkkioiden maksamisesta. Palkkioita maksetaan yhteensä 1 000 000 euroa seuraavasti:

 • HIVE, 350 000 euroa
 • SMART SALT CITY, 200 000 euroa
 • THE HOT HEART, 200 000 euroa
 • BEYOND FOSSILS, 200 000 euroa
 • CHP Consumers to Heat Producers, 50 000 euroa (tunnustuspalkinto)

Palkkiot maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 104020106902).

Kansliapäällikkö päätti hylätä liitteessä 1 mainitut hakemukset kilpailuohjelmassa määriteltyjen sääntöjen vastaisena.

Päätöksen perustelut

Helsinki Energy Challenge -kilpailun tausta ja tarkoitus

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä vaatii merkittävää panostusta rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja päästöttömään energiantuotantoon. Yli 50 prosenttia Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu lämmittämiseen käytetyn energian tuotannosta. Helsingin kaukolämmöstä yli 50 prosenttia tuotetaan kivihiilellä.

Pormestari lanseerasi kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy Challengen 3.4.2019 Helsinki Symposiumin yhteydessä. Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla Helsingin lämmityksessä käytettävä kivihiili voidaan korvata ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 (§ 114) myöntää kilpailun voittajapalkinnon maksamiseen miljoona euroa.

Kilpailusäännöt ja kilpailusta ilmoittaminen

Kilpailu toteutettiin lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta (1397/2016) mukaisena suunnittelukilpailuna. Kilpailun säännöt määriteltiin kilpailuohjelmassa. Suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin 26.2.2020 Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa Tenders Electronic Daily:ssä (TED). Lisäksi kilpailukutsu julkaistiin kilpailun verkkosivuilla http://energychallenge.hel.fi

Kilpailuohjelma ja taustamateriaalit olivat kaikkien saatavilla veloituksetta kilpailun verkkosivulla.

Kilpailun vaiheet

Kilpailu käynnistyi 27.2.2020 avoimella hakuvaiheella, joka jatkui 30.9.2020 asti. Kilpailuhakemukset, jossa esiteltiin tiimin jäsenet kokemuksineen sekä tiimin alustava ratkaisuehdotus (suunnitelma), tuli jättää sähköisesti hakuportaalin kautta. Linkki hakuportaaliin oli saatavilla kilpailun verkkosivuilla. Määräaikaan 30.9.2020 klo 16.00 mennessä hakemuksia saapui 252 kappaletta.

Saaduista hakemuksista 27 kpl hylättiin kilpailuohjelman vastaisina. Hylätyt ehdotukset ja hylkäysperusteet on esitetty liitteessä 1. Muut hakemukset olivat kilpailuohjelman vaatimusten mukaisia.

Jatkoon, kilpailun yhteiskehittämisvaiheelle, valittiin kymmenen lupaavinta hakemusta. Valintakriteereinä käytettiin kilpailuohjelmassa kuvattuja kriteereitä.

Kilpailun yhteiskehittämisvaiheelle valittiin seuraavat tiimit:

 • Smart Salt City
 • Going Deep
 • Use It or Lose It
 • Hive
 • Sustainable Heat Coalition
 • The Hot Heart
 • Beyond Fossils
 • CHP Consumers to Heat Producers
 • CarbonHelSinki
 • Flexible Future

Nämä tiimit osallistuivat yhteiskehittämisvaiheella, jonka aikana ne saivat lisätietoa ja tukea pystyäkseen viimeistelemään kilpailutyönsä. Lopulliset kilpailuehdotukset tuli jättää 22.1.2021 klo 16 mennessä. Kaikki 10 tiimiä jättivät lopulliset kilpailutyöt ja ne kaikki olivat kilpailuohjelman vaatimusten mukaisia.

Kilpailun ratkaisu

Kilpailun kansainvälinen tuomaristo on arvioinut kilpailutyöt ja valinnut kilpailun voittajat. Kilpailuehdotusten arvostelu suoritettiin kilpailuohjelmassa kuvattujen arvosteluperusteiden mukaisesti.

Tuomaristo päätti, että kilpailulla ei ole yhtä voittajaa ja päätti, että palkinto jaetaan neljälle vahvimmalle ehdotukselle niin, että yksi saa muita suuremman osuuden ja muut keskenään saman suuruisen summan.

Palkittavat tiimit ovat:

 • HIVE (muita suurempi osuus palkkiosta)
 • SMART SALT CITY
 • BEYOND FOSSILS
 • THE HOT HEART

Palkkioita maksetaan seuraavasti:

 • HIVE, 350 000 euroa
 • SMART SALT CITY, 200 000 euroa
 • THE HOT HEART, 200 000 euroa
 • BEYOND FOSSILS, 200 000 euroa

Lisäksi Helsingin kaupunki päätti myöntää 50 000 euroa tunnustuspalkinnon yhdelle kilpailutiimeistä, tiimille ”CHP Consumers to Heat Producers”.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että palkittavia tiimejä ei rasita hankintalain 80 §:n mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet eikä 81 §:n mukaiset harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet.

Jatkotoimeksiannot

Kilpailuohjelman kohdan 3.6. ja hankintalain 40 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaisesti, kilpailun järjestäjä Helsingin kaupunki voi tehdä voittajien kanssa palveluhankintasopimuksen mutta jatkotyön hankinnasta päätetään erikseen.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Päätös tullut nähtäväksi 15.03.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Laura Uuttu-Deschryvere, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 15266

laura.uuttu-deschryvere@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
Markus Kühn
strategiajohtaja