Kansainvälinen energiahaastekilpailu

HEL 2019-005063
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 114 §

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun palkinto- ja järjestämiskustannukset

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian strategiaosastolle käytettäväksi 1 000 000 euroa Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun voittajapalkinnon maksamiseen ja enintään 470 000 euroa kilpailun järjestämiseen, talousarvion kohdalta 1 30 01 kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 104020106902). Palkintosumma (1 000 000 euroa) maksetaan vuoden 2020 tai 2021 aikana, tai jaettuna näille vuosille, riippuen kilpailuprosessin etenemisestä. Kilpailun järjestelyn kulut (enintään 470 000 euroa) maksetaan vuonna 2020.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035.

Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä vaatii merkittävää panostusta rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja päästöttömään energiantuotantoon. Noin 56 prosenttia Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu lämmittämiseen käytetyn energian tuotannosta. Vuonna 2018 Helsingin kaukolämmöstä 53 prosenttia tuotettiin kivihiilellä.

Pormestari lanseerasi Helsinki Symposiumin yhteydessä 3.4.2019 kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy Challengen, energia-alan innovaatioiden löytämiseksi ja kivihiilen korvaamiseksi Helsingin kaukolämmön tuotannossa kestävällä tavalla.

Kansliapäällikkö päätti 30.4.2019 § 91 solmia Pöyry Management Consulting Oy:n kanssa hankintasopimuksen energiahaastekilpailun toteutuksen valmistelemiseksi. Kansliapäällikkö päätti 18.10.2019 § 193 asettaa kilpailun koordinaatiota varten kaupungin sisäisen työryhmän, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea kilpailun läpiviemistä. Haastekilpailun valmistelusta ja järjestämisestä vastaa kaupunginkansliaan palkattu projektinjohtaja.

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun päätavoitteena on löytää uusia innovaatioita, teknologioita ja ratkaisuja, joiden avulla Helsingin lämmityksessä käytettävä kivihiili voidaan korvata ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kaupunki haluaa toteuttaa globaalia vastuutaan ilmastohaasteen ratkaisemisessa jakamalla kilpailusta saatavan tiedon ja ratkaisut vapaasti muiden kaupunkien kanssa. Kilpailun synnyttämät uudet ratkaisut eivät näin ollen hyödytä vain Helsinkiä vaan laajemmin muita kaupunkeja, jotka pyrkivät ratkaisemaan energiantuotannon kestävyyteen liittyvän haasteen.

Tavoitteena on, että kilpailu saavuttaa laajaa kansainvälistä näkyvyyttä, ja että kilpailun avulla Helsinki näyttäytyy innovaatiomyönteisenä ja ilmastonmuutoksen hillinnän kärkijoukkoon kuuluvana kaupunkina. Kilpailu mahdollistaa uusien, kaupunkia ja alan sidosryhmiä myös kilpailun jälkeen hyödyttävien verkostojen rakentamisen. Kilpailun toteutuksessa on tarkoitus tehdä yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kuten World Economic Forumin ja C40-verkoston sekä esimerkiksi Toronton ja Amsterdamin kaupunkien kanssa.

Kilpailu tulee olemaan noin vuoden mittainen ja se toteutetaan vaiheittain. Keväällä 2020 järjestettävän ilmoittautumisvaiheen jälkeen kolmesta viiteentoista tiimiä etenee kehittämisvaiheeseen, joka käydään syksyllä. Haastekilpailun voittajat julkistetaan loppuvuodesta 2020. Kilpailun aikataulu on kuvattu liitteessä (liite 1).

Kilpailuun osallistuminen on avoinna maailmanlaajuisesti. Näin varmistetaan, että suomalaisten energia-alan osaajien lisäksi parhaat ulkomaalaiset asiantuntijat voivat tuoda näkemyksensä mukaan. Kansainvälinen tuomaristo arvioi esitettyjä ratkaisuehdotuksia. Arviointikriteerejä ovat ratkaisun toteutettavuus, ympäristövaikutukset, resurssivaikutukset, ratkaisujen toteuttamiseen liittyvät investoinnit ja muut kustannukset sekä toimitusvarmuus.

Kilpailun kautta saatavien ratkaisujen toteuttamisesta päätetään kilpailun jälkeen erikseen. Kilpailu toteutetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä noudattaen. Kilpailun valmisteluvaiheessa kaupunki on käynyt vuoropuhelua Helen Oy:n kanssa. Helen Oy osallistuu kilpailun eri vaiheiden toteutukseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 86

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Laura Uuttu-Deschryvere, projektinjohtaja, puhelin: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Laura Uuttu-Deschryvere, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 15266

laura.uuttu-deschryvere@hel.fi