Hankesuunnitelma, rakentaminen ja ratasähkötyöt, Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitiotie

HEL 2019-005342
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 10 §

Atlantinsillan rakentamisen lisä- ja muutostyö nro 48 hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Atlantinsillan lisätyön nro 48 Kaupunkiympäristön toimiala, RYA/Rakennuttaminen – palvelulta tarjouksen Infra 2-2020-309 mukaisesti yhteensä enintään 875.636,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lisätyö nro 48 koskee Tyynenmerenkadulla Länsisataman Terminaali 2 läheisyydessä tehtäviä raitiotien rakentamisen töitä sekä raitiotien liittämisestä Atlantinkadun siltaan johtuvia katu- ja kunnallisteknisiä töitä. Työhön kuuluu nykyisen raitiotien kääntöpaikan purkutyöt tarvittavilta osin, väliaikaisen pysäkin purkaminen, uusien yhteiskäyttöpylväiden perustusten rakentaminen ja pylväiden hankinta ja pystytys. Rakennustyö käsittää radan tuki- ja kantavan kerroksen, kahden uuden pysäkin rakentamisen ja radan vaatimat hulevesi- ja sähköputkitukset. Uusien raiteiden asennustyön tekee HKL:n kunnossapitoyksikkö. Rakennettavan osuuden pituus noin 380 raidemetriä sisältäen 2 kpl vaihdetta.

Tyynenmerenkadulla tehtävät työt sijoittuvat Atlantinsillan urakka-alueen ulkopuolelle. Työt ovat välttämättömiä toteuttaa, jotta raitioliikenne Tyynenmerenkadulta Atlantinsillalle voidaan aloittaa keväällä 2021. Tyynenmerankadulla tehtävien töiden laajuuden määritys ja suunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2020 aikana, joten niitä ei ole voinut sisällyttää Atlantinsillan urakkaan.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Yksikön johtaja tilasi 104 §, 29.10.2019 HKL:n osuuden Atlantinsillan rakentamisen katu- ja kunnallisteknisistä töistä Kaupunkiympäristön toimiala, RYA/Rakennuttaminen – palvelulta tarjouksen Infra2-19-180 mukaisesti, yhteensä enintään 147.290,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Hankinta sisältää myös rakennuttamiskustannukset. Lisäksi yksikön johtaja valtuutti hankkeen projektipäällikön tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 60.000,00 euron kokonaishintaan.

Hankepäätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään 419 §, 3.6.2019 Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat Liikenneliikelaitoksen johtokunnan ehdotuksen mukaan siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.082.926,00 euroa (alv 0 %).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja 29.10.2019 § 104

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana HKL:n osuuden Atlantinsillan rakentamisen katu- ja kunnallisteknisistä töistä Kaupunkiympäristön toimiala, RYA/Rakennuttaminen – palvelulta tarjouksen Infra2-19-180 mukaisesti, yhteensä enintään 147.290,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Hankinta sisältää myös rakennuttamiskustannukset.

Lisäksi yksikön johtaja päätti antaa hankkeen projektipäällikölle valtuuden tilata rakennusurakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 60.000,00 euron kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta koskee mm. raitiotien tuki- ja kantavan kerroksen rakentamista, radan vaatiman kunnallistekniikan rakentamista, päällystystöitä sekä YK-pylväiden hankkimista ja asentamista. Kiskotyöt sillan alueella tekee HKL:n oma aliurakoitsija.

Hankinta kuuluu osaksi Atlantinkadun raitiotien rakentamisen kokonaisuutta. Nyt päätettävänä oleva hankinta koskee Atlantinsillan urakka-alueella tehtäviä rakennustöitä.

Hankepäätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.6.2019, § 419 Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat Liikenneliikelaitoksen johtokunnan ehdotuksen mukaan siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund@hel.fi

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 419

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.05.2019 § 88

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

  • Atlantinkatu ja Länsiterminaali raitiotien rakentamisen hankesuunnitelman 15.4.2019 ja
  • Atlantinkatu ja Länsiterminaali raitiotien ratasähkötöiden hankesuunnitelman 15.4.2019

esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 393637

otto.kyrklund@hel.fi

Rauno Iivari, projektipäällikkö , puhelin: 040 1603398

rauno.iivari@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35332

otto.kyrklund@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi