Pyöräilykatsaus 2019

HEL 2019-005606
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 302 §

Pyöräilykatsaus 2019

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi pyöräilykatsauksen 2019.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli pyöräilykoordinaattori Reetta Keisanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pyöräilykatsaus 2019 on kaupunginhallituksen vuonna 2014 hyväksymän pyöräilyn edistämisohjelman mukaista seurantaa ja viestintää sekä osa kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2014 hyväksymää pyöräilyn seurantasuunnitelmaa.

Pyöräilykatsauksessa esitellään avainlukuja pyöräliikenteen edistymisestä suhteessa kaupungin asettamiin tavoitteisiin. Vuoden 2019 pyöräilykatsauksesta selviää, että pyöräliikenteen määrät ovat kasvussa, mutta pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kehitys on jäljessä kaupungin asettamista tavoitteista.

Katsauksessa esitellään myös pyöräilyn edistämisohjelman mukaisia toimenpiteitä, kuten mitä pyöräväyliä on suunnitteilla ja rakenteilla, talvikunnossapidon kehittämistä, pyöräpysäköinnin ja –palveluiden laajentamista sekä kaupunkilaisten näkemyksiä pyöräliikenteestä.

Sulje

Keväällä 2014 Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi pyöräilyn edistämisohjelman, jossa on toimenpiteitä pyöräliikenteen seurannan ja viestinnän tehostamiseksi. Helsingin kolmas pyöräilykatsaus 2019 toimii osana pyöräliikenteen seurantaa ja viestintää.

Katsauksen tehtävänä on tarjota kaupunkilaisille, päättäjille sekä asiantuntijoille tietoa pyöräliikenteen tilasta Helsingissä. Pyöräilykatsaus 2019 sisältää pyöräliikenteen avainlukuja, pormestarin talousarvioehdotuksen mukaiset tehokkuustavoitteet pyöräliikenteelle, keskeiset pyöräilybarometrin tulokset, yleistietoa pyöräliikenteen ajankohtaisuuksista sekä suunnitteilla olevia pyöräliikennehankkeita.

Pyöräilykatsauksesta 2019 selviää, että pyöräliikenteen määrät Helsingin niemen rajalla ovat olleet nousujohteiset usean vuoden ajan. Viime vuonna miljoonan pyöräillyn matkan raja rikottiin Suomen vilkkaimmalla pyöräväylällä Lauttasaaren sillalla sekä Hesperian puistossa Oopperan kohdalla ja Pitkälläsillalla.

Vaikka pyörällä tehtyjen matkojen määrä on noussut, pyöräliikenteen kulkutapaosuus ei ole kasvanut kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Helsingin tavoitteena on, että 15 prosenttia matkoista tehtäisiin pyörällä vuoteen 2020 mennessä. Viime vuonna pyörällä tehtiin 11 prosenttia matkoista.

Pyöräilykatsauksessa esitellään myös aiemmin päätettyjen pyöräväyläverkkojen rakentumista. Tänä vuonna kantakaupungissa pyöräväyliä valmistuu Mechelininkadulle, Tukholmankadulle ja Paciuksenkadulle. Keväällä aloitettiin Hämeentien uudistaminen.

Kantakaupungin väylien lisäksi jatketaan baanaverkon rakentamista. Ensi vuonna alkaa Baanan alikulun rakentaminen päärautatieaseman ratapihan alitse, Viikinbaanan rakentaminen sekä Itäbaanan toteutus Kulosaaressa. Koko baanaverkon pituudeksi on suunniteltu 130 kilometriä. Tähän mennessä baanoja on rakennettu vuodesta 2012 lähtien kuusi kilometriä eli keskimäärin alle kilometri vuodessa. Katsauksesta selviää, että pyöräväylien suunnittelussa ollaan tavoitteista jäljessä.

Pyöräilykatsauksen toteutus perustuu pyöräilyn seurantasuunnitelmassa esitettyyn aikatauluun ja rakentuu pääosin kahden vuoden seurantasyklille. Parittomina vuosina julkaistavan pyöräilykatsauksen avulla viestitään kaupunkilaisille keskeiset seurannan tulokset sekä tärkein pyöräliikenneaiheinen perustieto. Pyöräilybarometri toteutetaan parillisina vuosina. Poikkeuksen kahden vuoden seurantasykliin muodostavat pyörälaskennat, jotka toteutetaan vuosittain. Vuonna 2018 pyörälaskentoja ei kuitenkaan henkilöstöresurssipulan vuoksi raportoitu.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Reetta Keisanen, liikennesuunnittelija, puhelin: 09 310 20829

reetta.keisanen@hel.fi