Hankesuunnitelma, Koirasaarentie 31, Lpk Hopealaakso

HEL 2019-005733
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Päiväkoti Koirasaarentie 31:n uudisrakennuksen yleissuunnitelmien hyväksyminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti hyväksyä Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy:n laatimat päiväkoti Koirasaarentie 31:n 15.11 2019 päivätyt yleissuunnitelmat.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.12.2019 hyväksyä 17.6.2019 päivätyn päiväkoti Koirasaarentie 31:n hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 229 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 9 700 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Suunniteltu uudisrakennus

Päiväkotiin toteutetaan tilat noin 210 1-6-vuotiaalle suomen- ja ruotsinkieliselle lapselle. Lisäksi rakennuksen itäpäätyyn rakennetaan tiloja naapuritontille toteutettavalle liikuntapuistolle.

Päiväkodin sali eteistiloineen on asukkaiden ja muiden toimijoiden varattavissa iltaisin ja viikonloppuisin päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella.

Rakennus on puurakenteinen. Runko on massiivista puulevyä eli materiaalina on clt. Alustatilallinen alapohja on ontelolaattarakenteinen, välipohjissa on clt-betoni-liittorakenne ja yläpohjien rakenteena toimii clt. Julkisivumateriaalina on kadun puolella sinkkilevy ja pihan puolella lehtikuusiverhous. Vesikatteena on maksaruohoviherkatto.

Rakennuksen laajuus on yleissuunnitteluvaiheessa pysynyt suunnilleen ennallaan ja on nyt 2 240 brm², 1 920 htm².

Asemakaava ja tontti

Asemakaavan tunnus on 11950 ja se on tullut voimaan 7.6.2013. Päiväkodin tontti sijaitsee korttelissa 49185 ja se on merkitty YL- tunnuksella eli se muodostaa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueen.

Tontin pinta-ala on 10 490 m² ja tontille saa rakentaa kaksi kerrosta käsittävän rakennuksen, jonka kerrosala on 5 200 kem². Tontti muodostaa loivan rinteen, joka laskee itään kohti suunnitteilla olevaa liikuntapuistoa.

Nykyinen tontti on päiväkodin tarpeisiin liian suuri, joten osa tontista on päätetty liittää liikuntapuistoon. Muutoksesta on tekeillä asemakaavanmuutos. Päiväkodin rakennuslupa haetaan kuitenkin nykyiselle tontille ja uudet tonttijako ja lohkominen tehdään myöhemmin muutosasemakaavan mukaisesti. Päiväkodin tulevan tontin laajuus on noin 7 050 m².

Kustannukset

SR-urakkakilpailutuksen perusteella määritetty hankkeen enimmäishinta on 9 700 000 euroa hintatasossa 4/2019.

Päiväkodin osuus investointikustannuksista bruttoalojen mukaan on 
9 140 000 euroa. Päiväkodin investointikustannus tilapaikkaa kohden on noin 43 525 euroa, kun tilapaikkojen lukumääränä käytetään 210 tilapaikkaa.

Liikuntapuiston tilojen osuus investointikustannuksista bruttoalojen mukaan on 560 000 euroa.

Rahoitus

Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020102 varatulla määrärahalla.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020- 2029 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa yhteensä 9,7 miljoonaa euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2020 - 2021.

Hankkeen ajoitus

Uudisrakennus piha-alueineen on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työ alkaa maaliskuussa 2020 ja tilat valmistuvat kesäkuussa 2021.

Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita.

Lausunnot ja esittelyt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun ja hyväksyneet yleissuunnitelmat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on tarkastanut suunnitelmat hankesuunnitteluvaiheessa ja antanut niistä 4.9.2019 päivätyn lausunnon.

Hanke on esitelty pelastuslaitoksen edustajalle ja suunnitelmien mukaisille ratkaisuille on saatu hyväksyntä.

Rakennusvalvontaviraston kanssa on järjestetty ennakkoneuvottelu 6.11.2019 ja tekninen ennakkoneuvottelu 19.11.2019. Kruunuvuorenrannan alueryhmälle hanke on esitelty 29.10.2019.

Päätös tullut nähtäväksi 09.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 09 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö