Valtuustoaloite, Kontulan metroaseman graffitien valaiseminen

HEL 2019-006109
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 351 §

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Henry Pullan ja Kimmo Hela-aron graffititeokset: Artism, Crash ja Space Kontulan metroasemalla valaistaan. Länsimetron myötä taidetta on tuotu enemmän metroasemille. Valaisu tekee olemassa oleville teoksille kunniaa tuoden niitä paremmin esille sekä lisää metroaseman viihtyvyyttä.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kontulan metroaseman ja ostoskeskuksen ympäristö muuttuu kaupunkikehittämisen ja täydennysrakentamisen myötä. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) pyrkii tekemään peruskorjaukset ja -parannukset alueen muutosten yhteydessä. Tässä yhteydessä aseman taiteellinen kehittäminen on mahdollista.

Hankkeen toteutusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon vanhan aseman sähköjärjestelmä, mahdolliset lisätyöt sekä turvallisuusnäkökohdat.

Asiasta on saatu liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 18.11.2019 § 780

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

11.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 134

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen valtuustoaloitteeseen Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta:

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia metro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla. HKL tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkoliikennepalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana. HKL:n perustehtävänä on tuottaa ja kehittää kestävän liikkumisen palveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

HKL suhtautuu positiivisesti taiteeseen ja tarjoaa useilla asemillaan tälläkin hetkellä useita kaupallisuudesta vapaita pintoja. HKL haluaa tarjota kaikille matkustajille mahdollisimman positiivisen ja mieluisan matkustajakokemuksen.

Kontulassa on parhaillaan kaupunkikehittäminen täydennyskaavoituksen osalta meneillään. Tulevaisuudessa asemaympäristö ostoskeskuksineen tulee muuttumaan, ja samassa yhteydessä myös metroasemalle tehdään muutoksia. HKL sopeuttaa omia perusparannustarpeiden toteuttamista alueen muutoksiin, esimerkiksi itse laiturialue kaipaa perusparannuksen. Tässä yhteydessä myös aseman taiteen kehittäminen tulisi mahdolliseksi.

Hankkeen toteutusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi vanhan aseman sähköjärjestelmän mahdollisesti vaatimat lisätyöt, jos muutoksia tehdään. Lisäksi lisävalaistusta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota turvallisuusnäkökohtiin mm. kuljettajien kannalta. Mahdollinen häikäistyminen tulee selvittää ja testata ennen eteenpäin viemistä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Anne Mannerkorpi, isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi