Hankinta, ilmanpuhdistimien vuokraus

HEL 2019-006227
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 67 §

Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (Cair AB Finland Filial)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Cair AB Finland Filialin hankintaoikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu ilmanpuhdistimien vuokrauksesta 25.11.2019 tehtyyn hankintapäätökseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintaoikaisuvaatimus

Ilmanpuhdistimien hankinnan kilpailutuksessa (H040-19) tarjouksen antanut Cair AB Finland Filial on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Cair AB Finland Filial on valittanut asiasta myös markkinaoikeuteen.

Cair AB Finland Filial vaatii hankintapäätöksen kumoamista ja Cair AB Finland Filialin valitsemista voittajaksi tai hankinnan kilpailuttamista uudelleen tämän esityksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta ilmenevin perustein.

Hankintamenettely

Tarjouspyynnössä vaadittiin muiden laadullisten vaatimusten ohella, että tarjottujen laitteiden äänitaso on enintään 35 desibeliä 0,6 metrin etäisyydellä laitteesta ja 0,6 metrin korkeudella lattiasta kohderyhmittäin vaaditulla puhtaan ilman tuottomäärällä. 1. ja 3. kohderyhmässä vaadittu puhtaan ilman tuottomäärä oli 400 m³ tunnissa ja 2. kohderyhmässä 180 m³ tunnissa.

Tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan laitteen puhtaan ilman tuotto ja säätötaso, jolla vaadittu puhtaan ilman tuotto toteutuu tarjouspyynnön äänitasovaatimusten mukaisesti. Tarjouspyynnössä todettiin lisäksi, että hankintayksikkö voi tarvittaessa testata, täyttääkö laite vaatimukset.

Tässä kilpailutuksessa hankintayksikkö päätyi käyttämään oikeuttaan testata laitteet, joiden äänitasoksi tarjoajat ilmoittivat enintään 35 desibeliä. Tähän päädyttiin, koska katsottiin, että äänitasoa koskevat tarjoajien selvitykset olivat vaikeatulkintaisia. Muiden vaatimusten osalta hankintayksikkö ei katsonut testausta tarpeelliseksi. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin, eikä yhden ominaisuuden testaamisesta voi seurata velvollisuutta testata myös kaikkia muita vaadittuja ominaisuuksia.

Hankintayksikkö toteaa, ettei sillä ole ollut velvollisuutta antaa testausta ulkopuolisen suoritettavaksi, vaan sillä on ollut oikeus suorittaa itse äänitason mittaaminen. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta käyttää mittaamiseen akreditoituja tai sertifioituja tiloja.

Mittaus suoritettiin äänieristetyssä musiikkistudiotilassa kalibroidulla desibelimittarilla tarjouspyynnössä määritellyssä ja edellä todetussa testaustilanteessa 0,6 metrin etäisyydellä laitteesta 0,6 metrin korkeudella lattiasta ja vaaditulla puhtaan ilman tuotolla. Mittauksessa huomioitiin siten samanaikaisesti sekä vaadittu puhtaan ilman tuotto tarjoajan ilmoittamalla tavalla että äänitaso. Mittauksessa otettiin lisäksi huomioon neljän desibelin mittausepävarmuus siten, että vasta 39 desibeliä testissä ylittäneet laitteet on hylätty. Hankintayksikkö on toteuttanut testin kaikkien tarjoajien osalta yhdenmukaisesti, tasapuolisesti ja mitään tarjoajaa syrjimättä.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on myös esittänyt Energiakonsultit Oy:n tarjoaman AP 3000 EK -laitteen ja Cramo Finland Oy:n tarjoaman Euromate Vision Air 1 -laitteen osalta, etteivät ne täytä samanaikaisesti äänitasoa ja puhtaan ilman määrää koskevia vaatimuksia. Hankintayksikkö toteaa, että testaus on suoritettu tarjouksissa ilmoitetuilla säätötasoilla. Näin ollen esimerkiksi AP 3000 EK -laitteen osalta testaus suoritettiin laitteen maksimitasolla 279. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjouksissa ilmoitettuihin puhtaan ilman tuottomääriin.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on lisäksi esittänyt, että tarjoajat ovat ilmoittaneet aiemmissa kilpailutuksissa ristiriitaisia tietoja äänitasojen osalta, joten hankintayksikön olisi tullut ryhtyä toimeen tietojen varmentamiseksi. Hankintayksikkö toteaa, että aiemmilla hankintamenettelyillä ei ole merkitystä nyt tehdyn hankinnan kannalta.

Tässä kilpailutuksessa hyväksytyt tarjoukset ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Hankintayksikkö on kohdellut kaikkia tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä testausta suorittaessaan että päätöksenteon osalta.

Kuulemisessa ei ole noussut esiin seikkoja, jotka tutkisivat hankintaoikaisuvaatimuksen väitteitä. Saaduissa lausunnoissa vakuutetaan tarjottujen laitteiden olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Kuuleminen

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu. Energiakonsultit insto Oy ja Cramo Finland Oy ovat toimittaneet lausunnot. Lausunnot ovat tämän esityksen liitteinä.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 25.11.2019 § 82

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä ilmanpuhdistimien vuokrauksesta kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina seuraavat tarjoukset:

1. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 200 m3

- Energiakonsultit insto Oy (24885843)

- Cramo Finland Oy (2088499-0)

- Cair AB Finland Filial (2520215-1)

2. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 90 m3

- Energiakonsultit insto Oy (24885843)

- Cair AB Finland Filial (2520215-1)

3. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 200 m3, T-VOC

- Energiakonsultit insto Oy (2488584-3)

- Cramo Finland Oy (2088499-0).

Lisäksi hankintaan kuuluu kahden (2) vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta Genano Oy:n (2175218-0), Inspector Sec Oy:n (2024498-5), Lifa Air Oy:n (1092139-9) sekä UniqAir Oy:n (2626040-9) tarjoukset, koska yritysten tarjoamat laitteet eivät täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 2 milj. euroa mukaan lukien mahdollinen optiokausi.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 27.6.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön H040-19, HEL 2019-006227.

Ilmanpuhdistimien vuokraus on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 28.6.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 26.8.2019. Määräaikaan mennessä saapui 9 tarjousta: Cair AB Finland Filial, Cramo Finland Oy, Energiakonsultit insto Oy, Genano Oy, Industless Oy, Inspector Sec Oy, Lifa Air Oy, SMC Palvelut Oy ja UniqAir Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden ja tilaajavastuulain mukaisten selvitysten perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä vaadittiin, että tarjotun laitteen äänitaso on enintään 35 desibeliä 0,6 m metrin etäisyydellä laitteesta ja 0,6 m korkeudella lattiasta. Inspector Sec Oy ja UniqAir Oy ilmoittivat tarjouksessaan laitteen äänitason korkeampana kuin 35 desibeliä. Hankintayksikkö testasi laitteet, joiden äänitasoksi tarjoaja ilmoitti enintään 35 desibeliä. Testauksissa ilmeni, että Genano Oy:n ja Lifa Air Oy:n laitteiden äänitaso on sallittua tasoa korkeampi.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä tarjouskilpailusta Genano Oy:n, Inspector Sec Oy:n, Lifa Air Oy:n sekä UniqAir Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina.

Cair AB Finland Filialin, Cramo Finland Oy:n, Energiakonsultit insto Oy:n, Industless Oy ja SMC Palvelut Oy:n tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatukriteerit huomioitu on vähimmäisvaatimuksissa.

Tarjouspyynnön mukaan kohderyhmään 1 valitaan 4 toimittajaa, ellei vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole vähemmän. Kohderyhmiin 2 ja 3 valitaan 2 toimittajaa kumpaankin, ellei vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole vähemmän. Sopimuskauden aikana tilataan halvin laite huomioiden kohteessa tarvittava puhdistuskyky (laitteen puhdistusteho, äänitaso sekä kohteessa olevat epäpuhtaudet).

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat tehneet:

1. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 200 m3

- Energiakonsultit insto Oy (24885843)

- Cramo Finland Oy (2088499-0)

- Cair AB Finland Filial (2520215-1)

2. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 90 m3

- Energiakonsultit insto Oy (24885843)

- Cair AB Finland Filial (2520215-1)

3. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 200 m3, T-VOC

- Energiakonsultit insto Oy (2488584-3)

- Cramo Finland Oy (2088499-0).

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hankintaoikaisuvaatimus 9.12.2019
2. Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy
3. Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.