Avustuksen myöntäminen, Liikuntapalvelut, laitosavustukset vuodelle 2020

HEL 2019-006274
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 23 §

Liikunnan laitosavustukset 2020, talousarvioon merkityt

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi liikunnan laitosavustuksia vuodelle 2020 kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän talousarvion mukaisesti yhteensä 15 569 000 euroa seuraavasti:

Hakija
Avustus 2019
Haettu 2020
Avustus 2020
Helsinki Stadion Oy
175 000
440 000
438 000
- toiminta-avustus
 
 
398 000
- vuokra-avustus
 
 
40 000
Jääkenttäsäätiö
1 225 000
1 192 000
1 191 000
- korot ja lyhennykset
 
 
964 000
- vuokra-avustus
 
 
227 000
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
620 000
620 000
617 000
Stadion-säätiö sr
5 088 500
6 864 000
6 853 000
- korot ja lyhennykset
 
 
4 274 000
- toiminta-avustus
 
 
2 121 000
- vuokra-avustus
 
 
458 000
Urheiluhallit Oy
4 385 000
4 100 000
4 082 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy
2 220 000
2 496 000
2 388 000
Yhteensä
13 713 500
15 712 000
15 569 000

Avustukset maksetaan neljässä erässä eräpäivillä 7.1., 9.3., 8.6. ja 7.9.2020.

Avustushakemusten käsittelyssä, avustusten myöntämisessä ja maksamisessa sekä avustusten käytön valvonnassa noudatetaan kaupungin varoista yhteisöille myönnettäviä avustuksia koskevan yleisohjeen määräyksiä (Khs 28.10.2019).

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Laitosavustuksen saajien edellytetään jatkossa Helsingin kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi toimittavan avustuksen hakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvä talousarvion.

Vuoden 2021 laitosavustuksia haetaan perjantaina 24.4.2020 mennessä. Avustushakemukset ja niiden liitteet tulee jättää määräaikaan mennessä ensisijaisesti sähköisesti kaupungin asiointiportaalin (asiointi.hel.fi) kautta.

Käsittely

Esteelliset: Tarja Loikkanen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin sähköiseen avustusjärjestelmään on saapunut määräaikaan 26.4.2019 mennessä yhteensä 13 laitosavustushakemusta vuodelle 2020. Laitosavustuksia ovat hakeneet: Helsinki Stadion Oy, Jääkenttäsäätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Stadion-säätiö sr, Urheiluhallit Oy, Vuosaaren Urheilutalo Oy, Helsingin Mailapelikeskus Oy, Lauttasaaren Yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry, Nuorisojääkenttä Oy, Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö, Suomen Urheilumuseosäätiö sr, Tapanilan Urheilutalosäätiö sr, Urhea-säätiö sr.

Suomen Urheilumuseosäätiön hakemus on siirretty liikunnan laitosavustuksista käsiteltäväksi kulttuurin laitosavustuksiin (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.08.2019, §129).

Tässä päätöksessä liikuntajaosto päättää valtuuston hyväksymään talousarvioon eriteltyjen kuuden laitoksen avustuksista. Nämä laitokset ovat: Helsinki Stadion Oy, Jääkenttäsäätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Stadion-säätiö sr, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Vuoden 2020 liikunnan laitosavustusten haku päättyi 26.4.2019. Hakemuksia käsiteltiin ensimmäisen kerran liikuntajaoston kokouksessa 11.6.2019, § 13, jolloin jaosto teki avustushakemuksista esityksen kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnalle esitettäväksi vuoden 2020 Helsingin kaupungin talousarvioon. Esitystä valmisteltiin yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjauksen kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 20.8.2019, § 129 kaupunginhallitukselle liikunnan talousarvioon merkittäviä laitosavustuksia vuoden 2020 Helsingin kaupungin talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 Helsingin kaupungin talousarvion 27.11.2019.

Vuonna 2020 liikunnan talousarvioon eriteltyjä laitosavustuksia jaetaan yhteensä kuudelle laitokselle tai säätiölle yhteensä 15 569 000 euroa.

Tässä kokouksessa liikuntajaosto tekee lopullisen, oikaisukelpoisen päätöksen laitosavustusten jakamisesta. Esitys on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi.

Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Liikunnan avustukset ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan kaupungin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Avustushakemukset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä jaoston jäsenille ja varajäsenille ennen jaoston kokousta jaoston kokoushuoneessa klo 15 alkaen ja sitä ennen asian valmistelijalla erikseen sovittaessa.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 10.12.2019 § 20

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

20.08.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätietojen antaja

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi