Hankinta, Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakka

HEL 2019-006362
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 63

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana E.M. Pekkinen Oy:ltä Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan lisä- ja muutostyöt 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 tarjouksien mukaisesti yhteensä enintään 142.236,50 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (19H19, 25.4.2019) Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakasta. Urakka käsittää Ruoholahden metroaseman läheisyyteen rakennettavan sähkönsyöttöaseman louhinta- ja maanrakennustyöt. Tarjouskilpailun voitti edullisimman tarjouksen antanut E.M. Pekkinen Oy. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %.

Nyt tilattavat louhintaurakan lisätyöt:

Lisä- ja muutostyö 3 A: Väestösuojan oven pölytiivistys 1.428,61 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 4: LVIS-kannekiskon poisto tunnelin katosta 360,00 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 5: Louhinnan profiilimuutokset 97.208,60 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 6: Betoniseinän muutokset 8.927,52 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 7: Turvaverkotuksen alareunan kiinnitys 13.326,00 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 8: Metrotunnelin ja louhittavan sähkönsyöttöaseman välisen kalliokannaksen ennakkopultitus 1.920,00 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 9: Kuitukaapeleiden lisäsuojaus 6.857,30 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 10: Vaneriseinän lisätuenta 7.453,27 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 11: Metrotunnelin katon seurantamittausten aputyöt 4.755,20 euroa (alv %)

Kyseessä olevien lisä- ja muutostöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet vielä tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin louhintatöiden edetessä ja niiden tilaaminen on välttämätöntä, jotta urakka saadaan suoritettua loppuun saakka.

Aikaisemmat päätökset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti (13.6.2019, § 109) oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tekemään Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen E.M. Pekkinen Oy:n kanssa siten että HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensä enintään 1.264.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 126.400,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti (17.10.2019, § 170) oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilamaan tarjouksen perusteella lisä- ja muutostyön nro 2 enintään 182.000,00 euron arvolisäverottomaan kokonaishintaan. Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 50.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 324.236,50 eurolla (alv 0 %). Lisätyövarausta on jäljellä johtokunnan päätöksen 17.10.2019, § 170 mukaisesti 34.163,50 euroa (alv 0 %).

Päätös tullut nähtäväksi 15.04.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35783

lasse.rosenholm@hel.fi

Päättäjä

Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja
Anna Lonka
lakimies