Hankinta, Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakka

HEL 2019-006362
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 139 §

Destia Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan hankinnasta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla hylätä Destia Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan päätöstä 13.6.2019 (109 §) liikenneliikelaitoksen Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan hankinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaistavaksi vaadittu päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta on päätöksellään 13.6.2019 (109 §) päättänyt oikeuttaa HKL:n tilaamaan Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan E.M. Pekkinen Oy:ltä yhteensä enintään 1.264.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta on päättänyt oikeuttaa HKL:n päättämään ja tilaamaan tarvittaessa Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakkaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 126.400,00 eurolla (alv 0 %), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisarvosta.

Tilaus on perustunut tarjouskilpailuun 19H19, jossa hankinnan ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus. E.M. Pekkinen Oy:n tarjous on ollut kokonaistaloudellisesti edullisin.

Oikaisuvaatimus, oikaisuvaatimuksen täydennys ja valituksenalainen päätös ovat esityslistan liitteenä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo alittaa vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetussa laissa (jäljempänä ”erityisalojen hankintalaki”) määritellyn EU-kynnysarvon, eikä erityisalojen hankintalakia näin ollen lähtökohtaisesti sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. HKL kuitenkin noudattaa myös kynnysarvon alittavissa hankinnoissa erityisalojen hankintalain mukaisia periaatteita avoimuudesta, tasapuolisuudesta, syrjimättömyydestä ja suhteellisuudesta.

Erityisalojen hankintalain 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta hankintalain 132—135 §:ssä säädetään. Hankintalain 135 §:ää sovelletaan vain viranomaishankintayksikköön

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä ”hankintalaki”) 135 §:n mukaan hankintaoikaisua sovelletaan myös sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin sovelleta tätä lakia. Tällaisen hankintaoikaisun johdosta tehtävään päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta markkinaoikeudelta.

Hankintapäätös on annettu Destia Oy:lle tiedoksi 18.6.2019. Hankintalain 133 §:n mukaan asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Määräpäivä oikaisuvaatimuksen jättämiselle on ollut 2.7.2019. Destia Oy on toimittanut hankintaoikaisuvaatimuksensa 28.6.2019 ja täsmentänyt sitä 10.7.2019.

Oikaisuvaatimus on näin ollen tehty oikeassa ajassa, ja se on osoitettu oikealle viranomaiselle.

Destia Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Destia Oy on todennut, että E.M. Pekkinen Oy ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä tarjoajalle asetettua referenssivaatimusta, ja vaatinut liikenneliikelaitosta kumoamaan tekemänsä hankintapäätöksen sekä suorittamaan uuden tarjousvertailun.

Destia Oy on katsonut, etteivät voittaneen tarjoajan referenssit täytä tarjouspyynnössä asetettua soveltuvuusvaatimusta siltä osin, kun tarjoajan on tullut osoittaa toteutettuina referensseinä vähintään yksi vastaava hanke edellisen viiden vuoden aikana. Destia Oy:n mukaan myöskään E.M. Pekkinen Oy:n käyttämän alihankkijan Raivausliike Nikko Oy:n referenssit eivät täytä tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusta vastaavaa referenssiä koskien.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Tarjouspyynnössä on soveltuvuusvaatimuksina referenssien osalta edellytetty, että tarjoajan tulee osoittaa toteutettuina referensseinä vähintään yksi vastaava hanke edellisen viiden (5) vuoden ajalta.

Resurssialihankkijan referenssinä on ilmoitettu muun muassa Eduskuntatalon peruskorjaus. E.M. Pekkinen Oy:n ilmoituksen mukaan edellä mainittu urakka on sisältänyt muun muassa tunnelilouhintaa.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut (mm. MAO 851/17, MAO 192/19). HKL:lla ei ole ollut aihetta epäillä, etteivätkö ilmoitetut E.M. Pekkinen Oy:n resurssialihankkijan referenssit täyttäisi tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

Markkinaoikeus on myös referenssien osalta katsonut muun muassa ratkaisuissaan MAO 836/17, MAO 256/18 ja MAO 30/19, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta.

Ratkaisussaan MAO 192/19 markkinaoikeus on edelleen todennut, että hankintayksikkö voi harkintavaltansa puitteissa arvioida sitä, täyttääkö tarjoaja tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Edellä mainituilla perusteilla HKL toteaa, että sillä on hankintayksikkönä harkintavaltaa arvioidessaan ilmoitettujen referenssien vastaavuutta suhteessa hankinnan kohteeseen.

E.M. Pekkinen Oy:n resurssialihankkijan referenssi vastaa arvoltaan tarjouspyynnön kohteena olevaa hankintaa ja on tarjoajan selvityksen mukaisesti sisältänyt louhintaa rakennetussa ja vaativassa ympäristössä, eli hankinnan kohdetta vastaavia töitä. Näin ollen E.M. Pekkinen Oy täyttää tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset, eikä tarjouskilpailussa ole toimittu erityisalojen hankintalain mukaisten yleisten oikeusperiaatteiden vastaisesti.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 109

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan E.M. Pekkinen Oy:ltä yhteensä enintään 1.264.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n päättämään ja tilaamaan tarvittaessa Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakkaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 126.400,00 eurolla (alv 0 %), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisarvosta.

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm@hel.fi

Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904

mauri.koski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34904

mauri.koski@hel.fi