Vahingonkorvaus, esinevahinko, 31.1.2019, Suutarilan ala-aste

HEL 2019-006581
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 88
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta takista

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvausvaatimuksen vahingoittuneesta takista.

Päätöksen perustelut

Hakija on esittänyt 4.2. saapuneessa vahingonkorvaushakemuksessa korvausvaatimuksen välituntivalvonnassa vahingoittuneesta takista. Rikkoutunut pitkä talvitakki on hankittu 2016 noin 350 euron hintaisena. Tositetta tai muuta tarkempaa selvitystä ei ole esitetty.

Hakijan mukaan koulun välituntipiha-alueella on paviljongin pystyttämisen takia aidattu työmaa-alue. Hakija oli hakenut pallon työmaa-alueelta ja palatessa sieltä alueen rauta-aita oli repäissyt takinhihaan reiän. Takki oli mennyt pilalle. Työmaan rauta-aidan tarkoituksena on estää pallojen meno työmaalle. Rauta-aidan väli, josta välituntivalvojan tulee ”pujahtaa” oli pieni ja lumikasat vielä pienensivät sitä. Aitojen suojaamattomista ristikoista hän oli informoinut myös esimiestänsä. Pallon mennessä työmaa-alueelle esimies oli ohjeistanut välituntivalvontaa suorittavaa opettajaa hakemaan pallon työmaa-alueelta.

Hakijan esimiehen, koulun rehtorin selvityksen mukaan piha-alueesta vie runsaasti tilaa päiväkodille rakennettava paviljonki. Työmaa-alue on rakennuttajan toimesta aidattu. Oppilaat on ohjeistettu turvalliselle välituntialueelle ja opettajat valvovat työmaan ja välituntialueen välissä, että kukaan oppilas ei mene liian lähelle työmaa-aluetta, minkä lisäksi oppilaita on erikseen ohjeistettu. Rehtorin mukaan hän on ohjeistanut opettajia, että jos esimerkiksi pallo menee työmaa-alueelle, aikuinen katsoo, onko hänen turvallista noutaa pallo.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan työnantajan vahingonkorvausvastuuta sovelletaan myös kuntaan.

Asiassa ei ole ilmennyt, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala olisi asiassa korvausvelvollinen vahingonkorvauslain nojalla. Rehtori ei virkamiehenä ole virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttanut vahinkoa tai muutoinkaan laiminlyönyt työnantajan edustajana velvoitteitaan. Rehtori on ohjeistanut välituntivalvontaa suorittavia opettajia, että aikuinen arvio pallon turvallisen noudon. Pallon hakemista ei ole edellytetty, vaan se on jäänyt välituntivalvontaa suorittavan opettajan omaan harkintaan. Hakijan tiedossa on ennakkoon ollut, että pallon hakemiseen työmaa-alueelta liittyy riski, joka on sittemmin toteutunut vaatevahinkona.

Päätös tullut nähtäväksi 27.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Päättäjä

Marko Enberg
hallintopäällikkö