Valtuustoaloite, äänestämisen helpottaminen

HEL 2019-007155
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 48 §

V 12.2.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Fatim Diarra ja 18 muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää voisiko Helsinki tehdä yksin tai parhaaksi näkemiensä yhteistyökumppaneiden kanssa helsinkiläisten ja erityisesti nuorten äänestystä helpottavan sovelluksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on tuottanut jo vuodesta 2011 pääkaupunkiseudun palvelukartalle (palvelukartta.hel.fi) tiedot äänestysalueista ja -paikoista kunnallis-, eduskunta-, presidentin- ja EU-vaalien yhteydessä. Tiedot äänestyspaikasta löytyvät kirjoittamalla palvelukartan hakukenttään sana ”äänestys” tai ”äänestyspaikat”. Hakutulos näkyy kartalla symboleina, joita klikkaamalla saa näkyviin tarkemmat tiedot. Äänestyspaikan osoitetietojen lisäksi käyttäjä saa tiedon äänestyspaikan aukioloajoista. Palvelukartta tiedottaa myös siitä, että äänestäjä ei voi vaalipäivänä valita äänestyspaikkaansa, vaan tieto tulee väestörekisteristä. Tämä ei ole välttämättä itsestään selvä ensi kertaa äänestäville.

Palvelukartan äänestyspaikkanäkymä on mahdollista myös tallentaa valmiina esityksenä esimerkiksi nettisivuille tai linkkinä eri viestintäkanaviin, sosiaaliseen mediaan ja muihin sähköisiin viestimiin. Näin käyttäjä saa yhdellä kertaa tarkasteltavaksi kaikki ne paikat, joissa voi äänestää. Palvelu on rakennettu responsiiviseksi eli se toimii mobiililaitteissa, mikä on erityisesti nuorten käyttäjien kohdalla tärkeää.

Helsingin kaupungin verkkosivuilta löytyy kaupunkilaisille suunnattua perustietoa vaaleista, ja lisäksi vaalien aikana sinne tuotetaan erityinen vaalisivusto. Nuorille suunnatusta munstadi.fi -sivustosta löytyy tietoa nuorisoneuvostovaaleista. Sekä palvelukartan että kaupungin verkkosivujen vaaleihin liittyvän aineiston nykyistä parempaan löydettävyyteen kiinnitetään huomiota tulossa olevan hel.fi-sivuston ja sen hakutoimintojen uudistamisen myötä.

Nuorten äänestysaktiivisuutta ja kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen edistetään kouluissa sekä vaalien aikaan että myös vaalittomina vuosina. Verkossa ylläpidetään alle 18-vuotiaille suunnattua Ruuti-aloitekanavaa ja nuorten omaa osallistuvan budjetoinnin alustaa osana omastadi.hel.fi-sivustoa. Niiden kautta alle 18-vuotiaat helsinkiläiset voivat vaikuttaa kaupungin toimintaan. Valtakunnallisten ja kunnallisten vaalien yhteydessä Ruuti-toimintaan kuuluvat vaalikiertueet kouluissa. Kaupunki on järjestänyt yhteistyössä Helsingin puoluepoliittisten nuorisojärjestöjen kanssa helsinkiläisille peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille kunnallis-, eduskunta- ja europarlamenttivaalien alla vaalipaneelitilaisuuksia. Vaalittomina vuosina järjestetään Politiikkatoreja, joiden kautta oppilaat saavat tietoa poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta- ja sisällöntuotantoyksikön, kaupunginkanslian strategiaosaston tietohallinnon ja muutostoimiston sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisoyksikön kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 25803

heli.k.rantanen@hel.fi