Toivomusponsi, keinot pienituloisten joukkoliikennelipun hinnan kohtuullistamisesta

HEL 2019-007426
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 353 §

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi keinoista pienituloisten joukkoliikennelipun hinnan kohtuullistamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki:

Kaupunginhallitus edellyttää varmistamaan, että kaupungin pysyväisohjeet tukevat sitä, että HSL-lipun puute ei estä osallistumista muuhunkaan osallisuutta edistävään toimintaan kuin ryhmätoimintaan.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 6
Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Mikko Särelä, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 2 (6 tyhjää).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Kaupunginhallitus edellyttää varmistamaan, että kaupungin pysyväisohjeet tukevat sitä, että HSL-lipun puute ei estä osallistumista muuhunkaan osallisuutta edistävään toimintaan kuin ryhmätoimintaan.

Jäsen Valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Särelä, Mikko Ei valtuustoryhmää
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 3 0 3 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 0 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 0 2 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 19.6.2019 Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ” Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet löytää uusia ratkaisuja esimerkiksi täydentävän tai ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjen kautta niin, että joukkoliikennelipun hinta ei jatkossa muodostuisi pienituloisille helsinkiläisille hyvinvointia edistävään toimintaan osallistumisen esteeksi.” (Petra Malin)

Helsingin hyvinvointisuunnitelman mukaan eriarvoisuutta pyritään vähentämään esimerkiksi turvaamalla tulotasosta ja taustasta riippumatta yhdenvertainen palveluiden saatavuus eri väestöryhmissä.

Toimeentulotukilain 1 §:n mukaan toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Pienituloiset helsinkiläiset voivat saada tukea paikallisliikenteen matkakuluihin Kelan myöntämän perustoimeentulotuen yhteydessä. Toimeentulotukilain 7 a §:n mukaan paikallisliikenteen matkakulut sisältyvät toimeentulotuen perusosaan. Vuonna 2019 perustoimeentulotukea saavia talouksia oli Helsingissä 44 994 ja niissä henkilöitä 66 859.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteisiin ei kuulu tuen myöntäminen automaattisesti kaikille pienituloisille helsinkiläisille, vaan tuen myöntäminen perustuu aina sosiaalialan ammattilaisen yksilökohtaiseen harkintaan ja arvioon asiakkaan tilanteesta. Tämän vuoksi täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisessä on vaihtelua. Ohjeistuksia ei ole myöskään tarkoituksenmukaista määritellä yksityiskohtaisesti, jotta yksilökohtainen harkinta säilyisi päätöksenteossa ja lähtisi asiakkaan tarpeesta. Nykyiset ohjeistukset ja myöntämiskäytännöt ovat toimivat. Toimeentulotuen pysyväisohjeessa sanotaan muun muassa, että tukea matkoihin voidaan myöntää, kun katsotaan osallistumisen tiettyyn ryhmätoimintaan tukevan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala tukee pienituloisia helsinkiläisiä myöntämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea toimeentulotukilain mukaisesti. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveystoimiala tuki pienituloisia helsinkiläisiä myöntämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea paikallisliikenteen matkakuluihin yhteensä vähintään noin 826 500 euroa, mikä oli noin 7 prosenttia kaikesta vuonna 2019 myönnetystä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Vuonna 2019 vähintään 3182 taloutta tuettiin Helsingissä paikallisliikenteen matkakuluissa, mikä oli noin 17 prosenttia kaikista vuonna 2019 täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneista talouksista. Paikallisliikenteen matkakuluissa tuettujen talouksien määrä nousi vähintään 150 taloudella vuodesta 2018.

Paikallisliikenteen matkakuluihin myönnetyn täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä tukea saaneiden talouksien määrä on todellisuudessa edellä mainittua suurempi. Myönnetyn tuen määrää ja saajatalouksia ei pystytä järjestelmässä seuraamaan tarkasti ja erittelemään muista matkaluista silloin, kun paikallisliikenteen matkakuluihin myönnetty tuki on maksettu suoraan asiakkaan tilille.

Asia on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian kesken. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 336

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba@hel.fi

Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö , puhelin: 310 74090

anne.qvist@hel.fi

Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja , puhelin: 310 64489

leena.luhtasela@hel.fi

Mika Porvari, toiminnansuunnittelija , puhelin: 310 22410

mika.porvari@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi

Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö , puhelin: 09 310 74090

anne.qvist@hel.fi

Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja , puhelin: 09 310 64489

leena.luhtasela@hel.fi

Mika Porvari, toiminnansuunnittelija , puhelin: 09 310 22410

mika.porvari@hel.fi