Kuuleminen elintarvikelain 55 ja 59 §:n mukaisesta päätöksestä, Kajaanin Lori Oy

HEL 2019-007902
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29

Päätös elintarvikelain 56 § ja 59 § mukaisen elintarvikkeiden kieltoa ja hävittämistä koskevan päätöksen kumoamisesta, Kajaanin Lori Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Kajaanin Lori Oy, Kauppakatu 10, 87100 Kajaani, y-tunnus 1912683-4

Elintarvikehuoneisto

Helsingin tukkutorin Pakastamo, Sörnäistenkatu 3-5, 00580 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Tämä päätös kumoaa Kajaanin Lori Oy:lle 7.8.2019 annetun päätöksen HEL 2019-007902 (liite 1, Päätös 7.8.2019). Päätös koskee majoneesierää, jonka kaupanpito ja muu luovutus kiellettiin ja samalla määrättiin, että elintarvikkeet on hävitettävä tai käytettävä muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että samalla myös elintarvikkeiden väliaikainen käyttö- ja luovutuskielto puretaan. Toimija voi noutaa elintarvikkeet Helsingin tukkutorilta asianmukaisella kylmäkuljetusautolla.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Tullista ilmoitettiin Helsingin ympäristöpalveluille elintarvikekuljetuksesta, joka oli tullut Ruotsista Turun satamaan. Kuljetusauto oli tulossa Helsingin tukkutorille purkamaan kuormaa. Kuljetusautossa ei ollut kylmälaitetta, vaikka sillä kuljetettiin kylmäsäilytettäviä elintarvikkeita.

Kajaanin Lori Oy:n kuorma tarkastettiin ympäristöpalveluiden toimesta Helsingin tukkutorilla 11.7.2019. Kajaanin Lori Oy:n kuljettamassa kuormassa oli yhteensä 100 kpl kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita, joita pakkausmerkintöjen mukaan tuli säilyttää 2-8 °C lämpötilassa. Lavan keskivaiheilta avatussa ämpärissä tuotteen lämpötila piikkimittarilla mitattuna oli noin 10 °C. Elintarvikkeet asetettiin väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon ja elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö vahvisti päätöksen 11.7.2019 (liite 2, elintarvikelain 63 §:n mukainen päätös 11.7.2019).

Toimijalle annettiin mahdollisuus lähettää selvitys 15.7.2019 mennessä kuljetusolosuhteista ja siitä, miten toimija aikoo toimia lämmenneiden elintarvikkeiden kanssa. Toimija lähetti selvityksen, jonka mukaan yksi tuotteista tutkittaisiin laboratoriossa ja tuotteiden käyttöaikaa lyhennettäisiin tarpeen mukaan.

Toimijaa kuultiin päätöksestä 18.7.2019 kirjatulla kuulemiskirjeellä. Toimijalle annettiin mahdollisuus antaa vastineensa kuulemiskirjeeseen 1.8.2019 mennessä (liite 3, Kuulemiskirje 18.7.2019). Toimija lähetti selvityksen sähköpostitse kuulemiskirjeen kirjoittaneelle hygieenikkoeläinlääkärille (liite 4, Selvitys 31.7.2019). Päätöstä valmisteleva hygieenikkoeläinlääkäri ei saanut vastinetta tiedoksi, koska sitä ei lähetetty kuulemiskirjeen ohjeen mukaisesti kirjaamon. Toimijan lähettämä selvitys jäi tämän vuoksi huomioimatta päätöksessä.

Toimijan lähettämässä selvityksessä tuotteiden valmistaja takasi, että elintarvikkeet ovat edelleen käyttökelpoisia vaikka lämpötilat olivat nousseet noin 10 asteiseksi kuljetuksen aikana.

Kuuleminen

Tällä päätöksellä korjataan päätöksen 7.8.2019 kuulemisessa tapahtunut menettelyvirhe ottamalla huomioon toimijan sähköpostitse 31.7.2019 lähettämä vastine. Toimijan kuuleminen uudelleen menettelyvirheen korjaamisesta on hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin mukaisesti ilmeisen tarpeetonta.

Päätöksen perustelut

Toimijan valmistajalta saatujen tietojen perusteella elintarvikkeet ovat edelleen käyttökelpoisia. Elintarvikkeiden väliaikainen 56 §:n mukainen käyttö- ja luovutuskielto puretaan. Elintarvikkeita koskeva 59 §:n mukainen määräys elintarvikkeiden hävittämisestä tai käyttämisestä muuhun tarkoituksen kumotaan saadun selvityksen johdosta aiheettomana.

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää.

Kielto voidaan määrätä väliaikaiseksi asian selvittämisen tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes valvontaviranomainen antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Valvontaviranomaisen tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoituksiin elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoituksiin se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi. Jos elintarvikkeen käyttö ei ole mahdollista, tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikemääräykset edellyttävät, elintarvike on määrättävä hävitettäväksi.

Hallintolain mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;

2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;

3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai

4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön päätöksessä 7.8.2019 ei oltu huomioitu toimijan antamaa vastinetta kuulemiseen. Päätöstä tehtäessä tapahtunut menettelyvirhe korjataan toimijan vastineessaan antaman selvityksen johdosta tämän eduksi.

Tiedoksi toimijalle

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että lainsäädännön mukaan kylmäsäilytettävät elintarvikkeet tulee aina kuljettaa kylmäkuljetusautolla. Kylmäsäilytettävien elintarvikkeiden kuljettaminen lämpimällä autolla on lainsäädännön vastaista ja siihen tullaan puuttumaan, mikäli jatkossa havaitaan vastaavia puutteita.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liitteen II luku IV, 7. kohdan mukaan elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävissä kuljetusvälineissä ja/tai säiliöissä elintarvikkeet on tarvittaessa voitava pitää sopivassa lämpötilassa ja tätä lämpötilaa on voitava tarkkailla.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 6 §:n mukaan helposti pilaantuvat elintarvikkeet, jotka säilyäkseen on säilytettävä alhaisessa lämpötilassa, tulee kuljettaa jäähdytyslaitteistolla varustetussa, eristetyssä kuormatilassa tai muulla tavoin jäähdytettävässä, suljettavassa eristetyssä kuljetusastiassa siten, että elintarvikkeiden lämpötila on korkeintaan 6 °C.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä toimituksissa kuormatila tai muu kuljetustila tai -astia tulee varustaa tallentavalla lämpötilanseurantajärjestelmällä. Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, kun alkutuotannon tuotteet kuljetetaan pois alkutuotantopaikalta tai elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle. Tällöin toimijan tulee sisällyttää omavalvontaansa ne keinot, joilla kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilan pysyminen sallituissa rajoissa voidaan varmistaa.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 7 §, 11 §, 56 §, 59 §, 63 §, 74 §, 78 §.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 6 §.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, liite II.
Hallintolaki 34 §, 36 §, 50.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote postitse ja sähköpostitse Kajaanin Lori Oy:lle.

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eva Marami, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 31584

eva.marami@hel.fi

Päättäjä

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Kajaanin Lori, elintarvikelain 56 § ja 59 § mukainen päätös 7.8.2019
2. Kajaanin Lori Oy, elintarvikelain 63 §:n mukainen elintarvikkeita koskeva päätös 11.7.2019
3. Kajaanin Lori Oy, kuuleminen 18.7.2019
4. Kajaanin Lori Oy, selvitys 31.7.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.