Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

HEL 2019-008439
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 723 §

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevat uudistetut Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet.

Samalla kaupunginhallitus kumosi kaupunginhallituksen 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymät Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden 2.1. luvun 3 kohdan viimeinen virke kuuluu seuraavasti:

"Avustusta myönnettäessä merkitystä annetaan soveltuvin osin avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, laajuuteen ja tuloksiin, palvelujen laatuun sekä yhteisön asiantuntemukseen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan 2.1. luvun 3 kohdan viimeinen virke muotoon:

"Avustusta myönnettäessä merkitystä annetaan soveltuvin osin avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, laajuuteen ja tuloksiin, palvelujen laatuun sekä yhteisön asiantuntemukseen, hakijan omaan rahoitusosuuteen, asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat uudistetut Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet.

Samalla kaupunginhallitus kumoaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymät Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet.

Sulje

Yleistä

Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avustusten käsittelyjärjestelmää. Hakemusten jättäminen tapahtuu kaupungin asiointipalvelut -sivustolla (asiointi.hel.fi). Sähköinen asiointi on ensisijainen tapa hakea kaupungin avustuksia. Sähköisestä asioinnista löytyvät kaikki kaupungin sähköiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella on mahdollista hakea avustusta. Sähköinen käsittelyjärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2012.

Helsingin kaupungille saapuu vuosittain avustushakemuksia noin 4 000 kappaletta. Hakemuksista 95 - 97 % saapuu sähköisen asioinnin kautta.

Helsingin kaupungin avustukset ovat harkinnanvaraisia ja julkisesti kuulutettuja avustuksia. Avustusten myöntämistä ohjaavat kansallisten ja EU:n säädösten lisäksi vuosittain vahvistettava Helsingin kaupungin talousarvio sekä kulloinkin voimassa oleva avustusten yleisohje. Edellä mainitun lisäksi Helsingin kaupungin toimialoilla ja keskushallinnossa voi olla esimerkiksi kaupunkistrategian mukaisia painopisteitä ja kriteereitä, jotka ohjaavat toimialojen ja keskushallinnon avustustoimintaa.

Helsingin kaupungin yleiset avustusohjeet

Helsingin kaupungin avustusohjeet on tarpeen uudistaa. Nykyiset ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.12.2011. Uusia avustusten yleisohjeita on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston ja oikeuspalveluiden sekä toimialojen kesken. Uusissa ohjeissa teemat on jaoteltu aiempaa selkeämmin avustusprosessin kulun mukaisesti:

1. hakumenettely => 2. hakemusten käsittely => 3. avustuspäätös => 4. avustusten maksaminen => 5. valvonta ja takaisinperintä.

Suurin muutos aikaisempiin ohjeisiin verrattuna liittyy periaatteiden, ehtojen ja muiden ohjeiden selkeyttämiseen. Lisäksi ohjeisiin on tehty teknisiä tarkennuksia, päivityksiä ja täsmennyksiä.

Uusissa avustusten yleisohjeessa kohdassa 2.1 on määritelty yleiset avustusperiaatteet. Periaatteiden pohjalta kaupungin avustusvalmistelija arvioi avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja lisäksi vertaa niitä toimialan omiin ohjeisiin ja kriteereihin sekä muihin mahdollisiin painopisteisiin.

Avustusten yleisohjeiden kohtaan 2.2 sisältyvät avustusehdot. Avustusehdot on tarkoitettu yleisiksi sopimusehdoiksi, joita noudatetaan kaupungin myöntäessä avustuksia, ja jotka sitovat avustuksensaajaa. Avustuksen hakija hyväksyy yleiset avustusehdot ennen avustushakemuksen lähettämistä Helsingin kaupungille. Yleiset avustusehdot löytyvät kaikilta avustushakemuslomakkeilta.

Uusien ohjeiden mukaan avustusten maksuaikataulujen mahdollisista muutoksista päätetään jatkossa toimialoilla. Aiemmin avustusten maksumuutokset on hyväksytty kansliapäällikön päätöksellä. Myös avustusten maksuerien kokoa on muutettu suuremmaksi. Edellä mainitut muutokset selkeyttävät ja nopeuttavat avustusten käsittelyn kokonaisprosessia.

Kaupungin yleisohjeiden lisäksi toimialoilla voi olla jatkossakin omia tarkempia avustusohjeita/-kriteereitä, kuten nytkin on. Näin ollen toimialojen omia ohjeita ei sisällytetä nyt uudistettavaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeisiin.

Sulje

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 697

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi