Kunnan asukkaan aloitteet, heinäkuu - joulukuu 2019, kaupunginvaltuuston käsittelyyn

HEL 2019-008624
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 123 §

Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2019

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Käsittely

Valtuutettu Katju Aro ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto päättää, että Helsinki selvittää mahdollisuutta liittyä osaksi WHO:n maailmanlaajuista ikäystävällisten kuntien verkostoa seuraavan valtuustokauden alusta. Verkosto voisi tarjota uusia keinoja ikääntyneiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi Helsingissä. Verkoston lähestymistapa ikäystävällisyyteen on kokonaisvaltainen: kyse ei ole vain ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin palveluista, vaan ikäystävällisyyden huomioimisesta koko kaupunkirakenteessa, mukaan lukien esteettömän kaupunkiympäristön suunnittelussa. Verkoston jäsenyys ja kokemusten jakaminen voisi tukea kaupungin tähänastista työtä ikäystävällisyyden hyväksi ja vahvistaa sen johdonmukaisuutta kaikessa kaupungin toiminnassa.

Valtuutettu Katju Aron ehdottamaa toivomuspontta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.7. - 31.12.2019 välisenä aikana yhteensä neljä kappaletta.

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Aloitteista kolme koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja yksi sosiaali- ja terveystoimialaa. Aloitteiden tekijöille on vastattu apulaispormestarin kirjeellä. Aloitteista on pyydetty vastausta varten tarvittaessa toimialan lausunto.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloitteiden lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palautteita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelunkäyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Sulje

Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 218

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046

anja.vallittu@hel.fi